Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

/Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

Έγγραφα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

2018-09-15T09:32:31+03:0015 Σεπτεμβρίου, 2018|

Έγγραφα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο  Διαβατήριο ή Ταυτότητα Αποδεικτικό διεύθυνσης  μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΚΟ) Βιογραφικό σημείωμα Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της LTA για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά (μετόχων, εγγεγραμμένου γραφείου, σύστασης, Διευθυντή και Γραμματέα) Ιδρυτικό και Καταστατικό Καταπίστευμα μεταξύ του τελικού δικαιούχου και του εγγεγραμμένου μετόχου (όπου εφαρμόζεται) Έγγραφα ταυτοποίησης τελικού δικαιούχου (διαβατήριο [...]

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας 

2018-09-15T09:07:49+03:0015 Σεπτεμβρίου, 2018|Tags: |

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Κατά την οριστικοποίηση του φορολογικού σχεδιασμού που θα συζητήσετε και θα συμφωνήσετε μαζί με τους φορολογικούς μας συμβούλους τα ακόλουθα έγγραφα είναι αναγκαία για την ίδρυση κυπριακής εταιρείας και για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή Αντίγραφο [...]

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

2018-07-17T21:01:42+03:0017 Ιουλίου, 2018|Tags: |

Η Κύπρος σαν ένα μοντέρνο χρηματοοικονομικό κέντρο που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες διαθέτει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται τόσο τοπικές τράπεζες καθώς και τραπεζικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία και με κύριο σκοπό της εξυπηρέτηση εταιρειών και επιχειρηματιών διεθνών δραστηριοτήτων. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μετά τις δύσκολες μέρες του 2013 είναι [...]

Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις και Κίνητρα για επενδύσεις στην Κύπρο

2018-07-17T21:07:54+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Εν όψει του αυξανόμενου και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση έχει πάρει αρκετά μέτρα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, τόσο στη διεθνή όσο και στην τοπική αγορά με σκοπό να επιτύχει σταθερή και αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας μελετήσει σε βάθος τρόπους για την ανάπτυξη [...]

Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα

2018-07-17T21:09:26+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και διατυπώσεις Αγρονόμος – Τοπογράφος Αγρονόμος – Τοπογράφος – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Αεροσκάφος – Μονάδα Συντήρησης Αεροφωτογράφιση Αισθητικός Ακίνητη Ιδιοκτησία – Ανέγερση/ Αλλαγή Χρήσης Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίου Αποθήκευση Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Αποστολέας Προϊόντων Ειδικού Φόρου [...]

Επαγγελματικά Υποστατικά Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής

2018-07-17T21:11:53+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, κτιρίου ή υποστατικού εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, την άσκηση ενός επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης του υποστατικού για επαγγελματική δραστηριότητα από το οικείο Συμβούλιο του Δήμου ή της Κοινότητας εντός των ορίων των οποίων θα [...]

Άδεια Οικοδομής Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει

2018-07-17T21:14:38+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Άδεια Οικοδομής Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει ή αλλάξει κάποιος τη χρήση υποστατικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για τη μετατροπή των υποστατικών καθώς και για οικοδομικά/κατασκευαστικά έργα, πρέπει να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής από την αρμόδια τοπική αρχή ανάλογα με την τοποθεσία της ακίνητης περιουσίας: από το Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση που [...]

Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης

2018-07-17T21:16:28+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, η ανάπτυξη ορίζεται ως: «Η εκτέλεση οικοδομικών, μηχανικών, μεταλλευτικών ή άλλων εργασιών εντός, επί, πάνω και κάτω από ακίνητη ιδιοκτησία, ή η εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής στη χρήση οικοδομής ή άλλης ιδιοκτησίας». Σε περίπτωση που υπάρχει αβεβαιότητα για [...]

Εγγραφή Φορολογουμένων

2018-07-17T21:18:50+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Εγγραφή Φορολογουμένων Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ετήσια εισοδήματα τους υπερβαίνουν Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Φορολογίας και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ακαθάριστα [...]

Εγγραφή στον Φ.Π.Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

2018-07-17T21:21:14+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκαταστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο του ΦΠΑ, μέχρι το τέλος του μήνα, αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των προηγούμενων 12 μηνών έχει υπερβεί τις €15.600· ή οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αν υπάρχουν βάσιμοι [...]