Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

“EaSI” έως 25.000€ Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Μικροπιστώσεων

/, Χωρίς κατηγορία/“EaSI” έως 25.000€ Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Μικροπιστώσεων

“EaSI” έως 25.000€ Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Μικροπιστώσεων

Η περισσότερες τράπεζες της Ελλάδος  σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «EaSI» με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας δάνεια με προνομιακούς όρους, και μειωμένες εξασφαλίσεις, έως 25.000€.

Έως Ευρώ 25.000, σωρευτικά για κάθε επιχείρηση.

Λόγω της παροχής εγγύησης μέσω του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, δεν λαμβάνονται από τον πελάτη εμπράγματες εξασφαλίσεις για τη χρηματοδότηση, πέρα από τυχόν ενοχικές (προσωπικές εγγυήσεις).

Το Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων “EaSI” προσφέρει τρεις μορφές χρηματοδότησης, για να επιλέξετε αυτή που καλύπτει καλύτερα τις επιχειρηματικές σας ανάγκες:

 • Μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση Επενδυτικού Σκοπού / Κεφαλαίου Κίνησης για την απόκτηση / δημιουργία πάγιων περιουσιακών στοιχείων και την ανάπτυξη / επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

 • Bραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €2 εκατ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης, ανάπτυξης

Πολύ μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

 • Δεν δραστηριοποιούνται σε  μη επιλέξιμους τομείς, όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλης παρόμοια διαδικασία, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκεινται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών της
 • Δεν βρίσκονται, εις γνώση τους σε κατάσταση αποκλεισμού και ειδικότερα:
  1. Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει διακόψει ή αναστείλει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία για τα θέματα αυτά ή είναι σε οιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς.
  2. Δεν είναι καταχωρημένη, στο μέτρο που γνωρίζει, στην κεντρική βάση δεδομένων αποκλεισμού, η οποία έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008
 • Κατά τα πέντε (6) τελευταία έτη:
  1. Δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές
  2. Ο ίδιος, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί της ή πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, το οποίο θα επηρέαζε τη δυνατότητα του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση του προγράμματος,
  3. Δεν έχει εκδοθεί κατά του ιδίου, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία είναι επιβλαβής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση συνδρομής των υπό iii) β. και γ. καταστάσεων και έκδοσης σχετικής καταδικαστικής απόφασης, πρέπει να έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο, και τους οποίους αφορά η ως άνω δικαστική απόφαση. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την λήψη των μέτρων αυτών πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα.

 • Να μη δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Τελικός Δικαιούχος, περιλαμβανομένης της εθνικής, διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων της.
 • Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
 • Να είναι εγκατεστημένες, να λειτουργούν και να επενδύουν στην Ελλάδα


Μη επιλέξιμοι τομείς

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:

 1. Παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 2. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και σχετικών προϊόντων.
 • Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 1. Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 2. Δραστηριότητες συναφείς με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών σχετικές με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, που αφορούν:
  • o Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή
  • o Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
  • o Ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:
   1. Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), στα ηλεκτρονικά καζίνο, σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία
   2. ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.


Πρόσθετες Πληροφορίες σχετικά με το EaSI

Για επιπλεόν πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα EaSI μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες ενημέρωσης της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στους παρακάτω συνδέσμους:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=1081&langld=el

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1081

http://ec.europa.eu/social/microfinance

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με πρόθεση να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων -ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία-, υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ)  συμφωνία συνολικού ύψους €40.000.000, για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI).

 • Σκοπός Η χρηματοδότηση Επιχειρήσεων τόσο για κεφάλαιο κίνησης Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια/εξοπλισμό
 • Ποσό Από €1.000 έως €25.000
 • Διάρκεια Χορήγησης 1 έως 6 έτη
 • Νόμισμα Το δάνειο θα χορηγείται αποκλειστικά σε Ευρώ (€)
 • Επιτόκιο ​Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο χρηματοδότησης ΜΜΕ, σήμερα 5,85%, πλέον περιθωρίου και αναλογούσας εισφοράς του Ν.128/75.
  Το τελικό επιτόκιο (εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν.128/75) δε μπορεί να υπερβαίνει το 8% και είναι μειωμένο σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας κατά τουλάχιστον 0,5% λόγω της παρεχόμενης εγγύησης από το ΕΤαΕ.
 • Αποπληρωμή Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • Εκταμιεύσεις Εφάπαξ ή Σταδιακές εκταμιεύσεις
 • Εξασφαλίσεις Αποκλειστικά ενοχικές (προσωπικές) εγγυήσεις ως βασική προϋπόθεση της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγύηση έως 6 έτη.

Το Πρόγραμμα διατίθεται από την Τράπεζα με καταληκτική ημερομηνία 30.09.2025, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Συνημμένα έγραφα

Online αίτηση στο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Μικροπιστώσεων EaSI” έως 25.000€

Online αίτηση EaSI” έως 25.000€
2021-01-28T21:11:15+03:0028 Ιανουαρίου, 2021|Tags: |0 Comments