Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Χορήγηση νέων δανείων – Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

/, Ανοικτά επιδοτούμενα προγράμματα, Χωρίς κατηγορία/Χορήγηση νέων δανείων – Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Χορήγηση νέων δανείων – Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ποιες ανάγκες σας καλύπτουν τα νέα δάνεια που χορηγούνται με εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Οι εγγυήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της ΕΑΤ χορηγούνται σε:

 • Νέα δάνεια τακτής λήξης με διάρκεια έως 5 χρόνια που θα συναφθούν και χορηγηθούν έως τις 31.12.2020.
 • Όλα τα δάνεια τακτής λήξης, απλά και ομολογιακά (εξαιρούνται τα κοινοπρακτικά δάνεια και οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί).

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Ανώτατο ποσό δανείου

Το ύψος του δανείου που χορηγείται με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της ΕΑΤ μπορεί να είναι μέχρι:

 • Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης το 2019.

ή

 • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και των αμοιβών των υπεργολάβων για το 2019. Εάν μια επιχείρηση δεν είχε συμπληρώσει πλήρη λειτουργία μέσα στο 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να ξεπερνά το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας της.

Δυνατότητα αύξησης ποσού δανείου

Ωστόσο, το ποσό του δανείου μπορεί να υπερβεί τα παραπάνω όρια για να καλυφθούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης:

 • Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους από την ημερομηνία χορήγησης και για τους επόμενους 18 μήνες.
 • Για μεγάλες επιχειρήσεις από την ημερομηνία χορήγησης και για τους επόμενους 12 μήνες.

Για αύξηση του ανώτατου ποσού του δανείου της, η επιχείρηση υποβάλλει δήλωση με βάση σχετικό υπόδειγμα για την κατάλληλη αιτιολόγηση των αναγκών ρευστότητας.

Ποσοστό εγγύησης

Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%.

Επιδοτούμενη προμήθεια εγγύησης

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης της προμήθειας εγγύησης μέχρι 800.000€, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους η προμήθεια εγγύησης είναι:

 • 0,25% για τον 1ο χρόνο.
 • 0,50% για τον 2ο και τον 3ο χρόνο.
 • 1,00% για τον 4ο και τον 5ο χρόνο.

Για μεγάλες επιχειρήσεις προμήθεια εγγύησης είναι:

 • 0,50% για τον 1ο χρόνο.
 • 1,00% για τον 2ο και 3ο χρόνο.
 • 2,00% για τον 4ο και 5ο χρόνο.

Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται με βάση το εγγυημένο ποσό της σύμβασης δανείου και το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου. Καταβάλλεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου στην πρώτη εκταμίευση.

Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 και μέχρι το ποσό των:

 • 800.000€ – για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός αυτών του πρωτογενούς τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • 120.000€ – για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • 100.000€ – για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Μειωμένες εξασφαλίσεις

Με στόχο να ενισχύσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, λαμβάνουμε τις απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις με ανώτατο ποσοστό 40%, όπου αυτό απαιτείται.

Αρκεί να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ενδεικτικά:

 1. Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στα δάνεια και τις λοιπές πιστωτικές υποχρεώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων και ρυθμισμένων οφειλών τους) στις 31.12.2019 κατά τον χρόνο εξέτασης του αιτήματος χρηματοδότησης και κατάρτισης της σύμβασης δανείου.
 2. Δεν θεωρούνται προβληματικές στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. C (2014) 651/2014 της Επιτροπής.
 3. Θεωρούνται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της τράπεζας.
 4. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους με βάση το άρθρο 40 του Ν.4488/17 (Α 137/139/17).
 5. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσής τους με βάση απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ.
 6. Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ.

 Επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ
2020-06-09T23:26:46+03:009 Ιουνίου, 2020|0 Comments