Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

/, Αγροτικά/Αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

Αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

25.000 ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για διατάξεις που περιέχονται α) στην από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις

Οι κυρωθείσες διατάξεις δημοσιεύθηκαν ήδη στο ΦΕΚ A 104 – 30.05.2020 και όσον αφορά τν διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, η αιτιολογική έκθεση αναφέρει τα εξής:

«Με το εικοστό τρίτο άρθρο θεσπίζεται, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), η δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ καθώς και η εκταμίευση σχετικών πιστώσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, τούτο δε μόνον για την χρονική περίοδο μέχρι 30.06.2020, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 κατά την τρέχουσα περίοδο.

Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου εκάστου έτους, είτε λόγω της καλλιεργητικής περιόδου (γεωργοί), είτε λόγω ανάγκης προμήθειας ζωοτροφών (κτηνοτρόφοι).Όσοι από αυτούς διαθέτουν εγκεκριμένο κεφάλαιο κίνησης, αλλά και όσοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση χρηματοδότησης, προκειμένου να εκταμιεύσουν ποσά άνω των 6.000 ευρώ, χρειάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), να προσκομίσουν στις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ. Λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά την τρέχουσα περίοδο, αντιμετωπίζουν πρόβλημα τόσο οι αγρότες που συνήθως για μικρά ποσά οφειλών τους δεν μπορούν είτε να δανειοδοτηθούν, είτε να κάνουν χρήση του εγκεκριμένου δανείου τους, όσο και αυτοί που τοπικά δεν μπορούν να λάβουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω προβλημάτων εξυπηρέτησής τους από τους πρώην ανταποκριτές του ΟΓΑ και απαιτείται, προκειμένου να λάβουν τέτοια ενημερότητα, να μετακινηθούν σε Περιφερειακά Γραφεία του ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτησή τους, τα οποία όμως είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Και η μετακίνηση αυτή δεν δικαιολογείται με βάση τους ισχύοντες περιορισμούς μετακινήσεων. Καθίσταται επομένως αναγκαίο, λόγω των υφισταμένων ανωτέρω εκτάκτων συνθηκών, να θεσπισθεί η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς την υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ενημερότητας, τούτο δε μόνον για την χρονική περίοδο μέχρι 30.06.2020’.

Παράταση αδειών εργασίας αλλοδαπών εργατών γης

Παράλληλα, με το επόμενο 24ο άρθρο επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτέρως αυξημένες ανάγκες για απασχόληση εποχιακών εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, κατά τους επόμενους μήνες, η κάλυψη των οποίων καθίσταται πιο επιτακτική στο πλαίσιο των επιπλέον απαιτήσεων που δημιουργούν τα έκτακτα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η λήψη έκτακτων μέτρων είναι, συνεπώς, απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές εργασίες και να μη διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία. Μεγάλο μέρος αυτών των αναγκών καλύπτονταν με εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών που είτε εισέρχονταν στη χώρα αποκλειστικά για τις παρούσες εργασιακές ανάγκες, είτε εργάζονταν δυνάμει του δικαιώματος που τους έδινε το ισχύον νομικό πλαίσιο. Λόγω, όμως, των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και τους ισχύοντες περιορισμούς μετακινήσεων καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση κάθε σχετικής διαδικασίας, καθώς δεν λειτουργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Για τους ανωτέρω λόγους προβλέπεται κατ΄ εξαίρεση, και δυνάμει του άρθρου 13α του ν. 4251/2014, πρώτον, η παράταση των ήδη εκδοθησών πράξεων της διοίκησης και, δεύτερον, τροποποιήσεις προκειμένου να καταστούν λειτουργικές, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι ρυθμίσεις που καθορίζει το προτεινόμενο άρθρο.

Οι νέες διατάξεις

Αναλυτικά το περιεχόμενο των νέων διατάξεων έχει ως εξής:

Άρθρο εικοστό τρίτο

Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

Άρθρο εικοστό τέταρτο

Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Η ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), παρατείνεται αυτοδικαίως για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, υπό την επιφύλαξη:

α) Προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, λόγω των οριζομένων στην περ. ζ΄ της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76) και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. ε΄ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσης του,

β) έκδοσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία αστυνομική αρχή λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη, όπως αποτυπώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α΄.

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτήματος που προβλέπεται στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014 ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αρμόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων έγκρισης του αιτήματος είναι και η οικεία αστυνομική διεύθυνση του τόπου διαμονής του εργοδότη.

β) Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, είναι:

βα) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160),

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών και της αδυναμίας σύναψης νόμιμης σύμβασης εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

γ) Η απόφαση αναβολής απομάκρυνσης ενσωματώνει το δικαίωμα απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και χορηγείται άπαξ.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στην αγροτική οικονομία, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις

Επίσης, στις κυρωμένες ΠΝΠ μεταξύ άλλων προβλέπονται:

-η επέκταση οικονομικών ενισχύσεων η δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης

-το ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ

-η επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων “επιστρεπτέας προκαταβολής”

-η παράταση κατά ένα μήνα των προθεσμιών του ν. 4270/2014,

-ο χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον ΦΠΑ σε δωρεές για την καταπολέμηση της επιδημίας,

-το εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων,

-η άδεια ειδικού σκοπού την παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων την αναβολή των συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ και τη προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών,

-μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία,

-την παράταση της θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

-τη διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον ΕΟΔΥ για την καταπολέμηση του κορονοϊού,

-την απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κ.ά.

 Επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ
2020-06-09T23:37:09+03:009 Ιουνίου, 2020|0 Comments