Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs)

/, Χωρίς κατηγορία/Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs)

Γενική Περιγραφή

Στο πλαίσιο του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραματίζει στην ελληνική οικονομία και στην προσπάθεια ανάκαμψής της, προχώρησε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για τη λήψη δανείου ποσού €100.000.000 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for Youth Employment».

Στόχος του Προγράμματος και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση των νέων.

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τράπεζα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1958 με τη συνθήκη της Ρώμης και συμμετέχει μέσω της Εθνικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο διάστημα ένα δάνειο που χορηγείται ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης  ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο, το οποίο είναι μειωμένο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για αυτό το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους» (Jobs for Youth Initiative), παρέχεται ακόμη πιο ευνοϊκό επιτόκιο.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις».
  και
 • Είτε είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Είτε είναι Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι : 

Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE),

Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ :

 • δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση, και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. των έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς)
 • δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή  προσκρούουν ή απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ. των δοκιμών σε ζώα και της έρευνας για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους
 • δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική  νομοθεσία) λ.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

Eπιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:

 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή καπνού, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών)

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.

Κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω αναφερόμενης συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του εφαρμοζόμενου περιθωρίου επιτοκίου  σε όσες επιχειρήσεις προωθούν την απασχόληση των Νέων, μεταξύ 15 και 29 ετών (Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους νέους»).

Στους δικαιούχους της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους νέους», περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) το τελευταίο εξάμηνο απασχολούν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) σχεδιάζουν να απασχολήσουν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης),το οποίο (ή τα οποία) δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να το/τα απασχολούν για τουλάχιστον ένα έτος, και/ ή

(β) το τελευταίο εξάμηνο παρείχαν μια θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) σχεδιάζουν να παράσχουν θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης). Η εκπαίδευση/πρακτική έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών και  προβλέπεται από μία συμφωνία συνεργασίας σε ισχύ με τεχνική σχολή, πανεπιστήμιο ή δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ή / και επιβεβαιώνεται με επιστολή υπογεγραμμένη από αυτούς τους Οργανισμούς ή / και αποτελεί μέρος του τυπικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης της χρηματοδοτούμενης με την παρούσα επιχείρησης, ή

(γ) το τελευταίο εξάμηνο έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε τέτοιο πρόγραμμα κατά τους προσεχείς έξι μήνες.

Σκοπός χρηματοδότησης

Χρηματοδοτούνται μέχρι € 12.5 εκατ. όλες οι επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως € 25 εκ., που διενεργούνται μέσω επιλέξιμων Επενδυτικών και Επιχειρηματικών  Σχεδίων για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση.

Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

 • Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή με επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Δασμούς και Φόρους, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)Αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.
 • Αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους. Επιτρέπεται η χρήση του δανείου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κατασκευαστικός εξοπλισμός), εκτός ακινήτων, με σκοπό την ενοικίασή τους σε τρίτους.

Κατηγορίες επενδύσεων

Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης.
 • Άυλα στοιχεία όπως:
   • δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού και έξοδα κατασκευαστικής περιόδου
   • έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
   • δημιουργία δικτύων διανομής στην τοπική αγορά ή άλλες αγορές εντός της Ε.Ε. (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή/και εμπορικών σημάτων, διαχειριστικό και εργατικό κόστος).
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.

Όροι χρηματοδότησης

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις τις επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps).
 • Επενδυτικά σχέδια  που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδότησης από την Ε.Ε., μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως ποσοστό 100% της αξίας επένδυσης (ποσό επιδότησης και δανείου, αθροιστικά) αλλά δεν μπορεί να υπερβεί η χρηματοδότηση το ποσό των €12,5 εκατ.
 • Μορφές χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος : α) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα,  β) Χρηματοδότηση αγοράς παγίων και γ) Παροχή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, με εκχώρηση της αναλογούσας επιχορήγησης.
 • Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.
 • Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών.
 • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
 • Επιτόκιο: Euribor 3μήνου.
 • Περιθώριο: Ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του δικαιούχου και του ύψους των παρεχόμενων εξασφαλίσεων. Το εφαρμοζόμενο περιθώριο επιτοκίου είναι μειωμένο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε ένα αντίστοιχο δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους», παρέχεται πρόσθετη μείωση επί του εφαρμοζόμενου περιθωρίου κατά 20 μονάδες βάσης*.
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%) .

*Διευκρινίζεται ότι η διάρκεια ισχύος του μειωμένου περιθωρίου και της απαλλαγής από την εισφορά του Ν.128/75 ισχύει μέχρι την 02.06.2033.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση.

2.   Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:

–  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή

–  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση:

 • θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.) ή
 • θα απασχολήσει από 250 έως 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή
 •  δεν απασχολεί προσωπικό.

3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:

 • Προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) : αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας
 • Προκειμένου για προσωπικές εταιρίες (ΕΕ, ΟΕ) : το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές.

4.            Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων.

5.            Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης.

6.            Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους», σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί το πρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα.

7.            Επιχειρηματικό/ Επενδυτικό Σχέδιο Επιχείρησης

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 02.06.2021.

2019-12-22T11:22:02+03:0022 Δεκεμβρίου, 2019|0 Comments