Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Yearly Archives: 2018

/2018

Εγγραφή Φορολογουμένων

2018-07-17T21:18:50+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Εγγραφή Φορολογουμένων Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ετήσια εισοδήματα τους υπερβαίνουν Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Φορολογίας και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ακαθάριστα [...]

Εγγραφή στον Φ.Π.Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

2018-07-17T21:21:14+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκαταστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο του ΦΠΑ, μέχρι το τέλος του μήνα, αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των προηγούμενων 12 μηνών έχει υπερβεί τις €15.600· ή οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αν υπάρχουν βάσιμοι [...]

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

2018-07-17T21:23:45+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Κάθε εργαζόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτοτελώς εργαζόμενοι/ Εργοδοτούμενοι Το έντυπο αίτησης εγγραφής μισθωτού/αυτοτελώς εργαζόμενου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή δια χειρός/ μέσω ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία [...]

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση

2018-07-17T20:55:01+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενων ή νομικών προσώπων, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι η αρμόδια αρχή για την πρώτη έκδοση και τις ανανεώσεις, στη συνέχεια, αδειών παραμονής και εργασίας που παραχωρούνται σε όλους τους μη Κύπριους που απασχολούνται από νομικά πρόσωπα [...]

Εγγραφή Επιχείρησης Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές στην Κυπριακή Δημοκρατία

2018-07-17T20:59:01+03:0017 Ιουλίου, 2018|

Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές οντότητες ή επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία: Εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες)· Συνεταιρισμοί (γενικοί ή περιορισμένης ευθύνης)· Εμπορικές επωνυμίες· Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)· Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών. Αρχικά, εκτός από την περίπτωση εγκαθίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί Αίτηση για ‘Έγκριση Ονόματος’ πρίν την υποβολή αίτησης για εγγραφή [...]

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

2018-07-15T08:57:47+03:0015 Ιουλίου, 2018|Tags: |

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελούν έναν αποδοτικό τρόπο αξιοποίησης των πόρων που διατίθενται στα πλαίσια των διαφόρων αναπτυξιακών πολιτικών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων παρέχεται υποστήριξη για επενδύσεις και, γενικότερα, κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών μέσω δανείων, εγγυήσεων, επενδυτικού μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μηχανισμών ανάληψης κινδύνων σε συνδυασμό πιθανώς με [...]

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου

2018-07-15T08:49:12+03:0015 Ιουλίου, 2018|Tags: |

Η ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΤΕΚ στοχεύει στη διευκόλυνση και ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση μέσα από την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, που συμπεριλαμβάνουν μειωμένα επιτόκια, κατά το δυνατόν μειωμένες εγγυητικές απαιτήσεις, μακρά [...]