Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις και Κίνητρα για επενδύσεις στην Κύπρο

/, Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, Χωρίς κατηγορία/Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις και Κίνητρα για επενδύσεις στην Κύπρο

Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις και Κίνητρα για επενδύσεις στην Κύπρο

Εν όψει του αυξανόμενου και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση έχει πάρει αρκετά μέτρα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, τόσο στη διεθνή όσο και στην τοπική αγορά με σκοπό να επιτύχει σταθερή και αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας μελετήσει σε βάθος τρόπους για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της οικονομίας, η Κυβέρνηση έχει εισαγάγει ένα πλαίσιο κινήτρων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εναρμόνισης με την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο γενικότερα.

Οι βασικοί στόχοι που αποτελούν τον κύριο πυρήνα του πλαισίου των κυβερνητικών μέτρων είναι:

  • προσέλκυση και ανάπτυξη νέων βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και προϊόντων έντασης δεξιοτήτων·
  • βοήθεια και ανασυγκρότηση των παραδοσιακών οικονομικών τομέων της Κύπρου·
  • βελτίωση της παραγωγικότητας και των εργατικών δεξιοτήτων·
  • προσέλκυση ξένων επενδύσεων έντασης κεφαλαίου.

Τα κύρια κίνητρα και σχέδια περιγράφονται εν συντομία κατωτέρω. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα διάφορα σχέδια κινήτρων υπόκεινται σε αλλαγές.

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)

To Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας λειτουργεί με γενικό σκοπό την προώθηση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την ανάπτυξη των κατάλληλων προϋποθέσεων για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Οι δύο βασικοί πυλώνες λειτουργίας του Ιδρύματος περιλαμβάνουν:

α) την ανάπτυξη και διαχείριση Εθνικών Προγραμμάτων υποστήριξης δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, και

β) την προώθηση της συμμετοχής κυπριακών ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και Κύπριων ερευνητών στα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας που προκηρύσσονται κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και άλλους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς Οργανισμούς.

Συμπληρωματικά, στις πιο πάνω δραστηριότητες του Ιδρύματος περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού για θέματα έρευνας και καινοτομίας, η εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκές και άλλες Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Δίκτυα και πρωτοβουλίες σχετικές με το αντικείμενο, η πραγματοποίηση μελετών και υποβολή εισηγήσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη δράσεων περαιτέρω στήριξης του τομέα ΕΤΑΚ στην Κύπρο, κ.α.

Ένας μεγάλος αριθμός έργων και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων χρηματοδοτούνται μέσω των Προγραμμάτων του ΙΠΕ. Ειδικότερα, στην παρούσα φάση το Ίδρυμα βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού του νέου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2016-2020. Ή ανακοίνωση του νέου Προγράμματος Πλαισίου αναμένεται να γίνει εκ μέρους του Ιδρύματος περί τις αρχές του 2016.

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας 

Η βιομηχανική ανάπτυξη είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κυπριακής Κυβέρνησης, αφού αποτελεί ουσιώδες συστατικό της οικονομικής πολιτικής. Η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει την ευκαιρία στις Κυπριακές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διάφορα κοινοτικά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των νέων/καινοτόμων προϊόντων, την ανάπτυξη προϊόντων, την εμπορία και προώθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης τους.

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στοχεύει μεταξύ άλλων στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα ή/και άλλων τομέων παροχής υπηρεσιών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Υπηρεσία εισήγαγε ένα πλαίσιο κινήτρων κυρίως μέσω στοχευμένων Σχεδίων Χορηγιών, σύντομη περιγραφή των οποίων δίδεται κατωτέρω:

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους, η δημιουργία νέων μονάδων, η τόνωση της επιχειρηματικότητας καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων 

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων. Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους, η δημιουργία νέων μονάδων, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο χρηματοδοτείται με κρατικούς πόρους και εφαρμόζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).

Γυναικεία / Νεανική Επιχειρηματικότητα

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και αποσκοπούν στην ενθάρρυνση γυναικών και νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις σε στοχευμένες δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του τουρισμού και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μεταποίηση / Εμπορία / Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων

Το Μέτρο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σκοπός του Μέτρου είναι η αναβάθμιση και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Το Μέτρο παρέχει κίνητρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων, σύγχρονων μεθόδων παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τη αξιοποίηση ντόπιων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και την ενίσχυση του εισοδήματος των γεωργών.

Μέτρο Επενδύσεων σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας, Υποδομές Οινοποιίας και Εμπορίας Οίνων

Το Μέτρο 3α χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα 2014-2018, συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης €23,23 εκατ.

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής κινήτρων υπό μορφή χορηγίας σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνουν υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων, καινούργια μηχανήματα/ εξοπλισμό, κτήρια και γενικά έξοδα, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον οινοποιητικό κλάδο.

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Το Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. Επίσης, αποσκοπεί στη στήριξη νεοσύστατων καινοτόμων επιχειρήσεων (startups) που προτίθενται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες στην αγορά και στην προώθηση συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων

Σχέδια Χορηγιών

Ο Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων ασχολείται με την προώθηση των γεωργικών προϊόντων, που εμπίπτουν στο Παράρτημα 1 της Συνθήκης (ΕΚ) και των βιομηχανικών προϊόντων, εφαρμόζοντας επτά Σχέδια που αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες.

· Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες·

· Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες·

· Μέτρο 1 – Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

· Μέτρο 2 – Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

· Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «De Minimis» σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετέχει με κρατικό περίπτερο·

· Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «De Minimis» σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό (εκθέσεις εντός του 2016)·

· Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «De Minimis» σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για διερεύνηση ξένων αγορών.

Προώθηση Υπηρεσιών 

Ο Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών εφαρμόζει δύο Σχέδια που αφορούν ενέργειες προβολής/ προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Κύπρο. Μέσω αυτών των σχεδίων παρέχεται οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα «De Minimis», για κάλυψη των Κύπριων εξαγωγέων υπηρεσιών που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

Τα εν λόγω σχέδια παρατίθενται πιο κάτω:

• Σχέδιο Ενισχύσεων με βάση τον κανόνα «De minimis», σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού. Δικαιούχοι είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις ανάπτυξης γης·

• Σχέδιο Ενισχύσεων με βάση τον κανόνα «De minimis», σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Δικαιούχοι είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις ανάπτυξης γης.

Διασφάλιση Ποιότητας

Στα πλαίσια των προσπαθειών για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η Κυβέρνηση έχει εισαγάγει αριθμό σχεδίων:

Έλεγχος Προϊόντων 

Σκοπός του σχεδίου είναι να βοηθήσει υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα να καλύψουν έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους προϊόντων, δοκιμές και/ή αναλύσεις και βαθμονόμηση μετρήσεων και έλεγχο οργάνων στο εξωτερικό. Το σχέδιο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που τα ντόπια εργαστήρια δεν μπορούν να καλύψουν τις πιο πάνω ανάγκες.

Υποδομές Εργαστηρίων

Κύριος σκοπός του σχεδίου είναι να ενισχύσει την υποδομή εργαστηρίων με την παροχή βοήθειας σε υφιστάμενα ή νέα εργαστήρια για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε εξοπλισμό ελέγχου προϊόντων.

Το σύστημα HACCP

Το σχέδιο σκοπό έχει να βοηθήσει και να δώσει κίνητρα στις εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών να εφαρμόσουν το σύστημα HACCP. Πρόκειται για μια συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση κινδύνου, όπως και στον έλεγχο μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής τροφίμων.

Ενέργεια και Περιβάλλον

H Υπηρεσία Ενέργειας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας, με κύριο στόχο:

  • τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·
  • την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας ως η πλέον αξιόλογη εγχώρια πηγή ενέργειας·
  • την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο·
  • την ολοκλήρωση και τη επίβλεψη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών με σωστής ποιότητας προϊόντα και σε προσιτές τιμές και με παράλληλη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, καθώς επίσης με τη δημιουργία των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών·
  • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Οι κύριοι στόχοι της Υπηρεσίας Ενέργειας είναι:

1. Βέλτιστη Λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας

Υφιστάμενη Κατάσταση

Το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου είναι μικρό και απομονωμένο χωρίς διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εισαγωγές υγρών καυσίμων. Η μοναδική υπαλλακτική μορφή ενέργειας που υπάρχει σήμερα είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με συνεισφορά 8.6% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2014.
Η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα το κόστος του ηλεκτρισμού στην Κύπρο να βρίσκεται στις ψηλότερες θέσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ανάκαμψη της οικονομίας και μειώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ παράλληλα επιδεινώνει περεταίρω υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι η ενεργειακή φτώχεια.
Η έλλειψη ανταγωνισμού στον τομέα του ηλεκτρισμού ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι Κανόνες Αγοράς που εγκρίθηκαν από το 2004 δεν έτυχαν πρακτικής εφαρμογής, ούτε και διασφαλίζουν την συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά, τη στιγμή που η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (κυρίως με τη χρήση ΦΒ συστημάτων) είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τη συμβατική παραγωγή. ‘Ένας άλλος παράγοντας που δυσχεραίνει τη λειτουργία μας ανταγωνιστικής αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι το γεγονός ότι οι θεσμοί που εμπλέκονται στη λειτουργία της αγοράς, όπως είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, δεν είναι πλήρως ανεξάρτητοι.
Για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος της χώρας, η Κυβέρνηση εξετάζει την εισαγωγή φυσικού αερίου για χρήση, σε πρώτο στάδιο, στην ηλεκτροπαραγωγή, είτε μέσω της διαδικασίας της ενδιάμεσης λύσης που προωθείται από τη ΔΕΦΑ, είτε μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων ή/ και μελλοντικών γηγενών κοιτασμάτων.
Όσον αφορά τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για διαπίστωση της ποιότητας των καυσίμων με τη χρήση της Κινητής Εργαστηριακής Μονάδας, για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και για διαπίστωση της συμμόρφωσης της αγοράς σε σχέση με την ενεργειακή σήμανση προϊόντων. Επιπλέον, λειτουργεί διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ηλιακών θερμικών τεχνολογιών με σκοπό την υποβοήθηση της ντόπιας βιομηχανίας να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της και την πραγματοποίηση εξαγωγών.

Ο ετήσιος εθνικός ενεργειακός ισολογισμός ο οποίος ετοιμάζεται από την Υπηρεσία Ενέργειας αποτελεί εργαλείο μέσω του οποίου αξιολογείται η επίτευξη των εθνικών στόχων στον τομέα της ενέργειας και τη βάση για μελλοντικούς σχεδιασμούς.

Ενέργειες/Δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1: Δημιουργία των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών

Η Κύπρος προωθεί την υλοποίηση πέντε έργων που έχουν επιλεγεί από την Ε. Επιτροπή ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, τρία στον τομέα του ηλεκτρισμού και δύο στον τομέα του Φυσικού Αερίου (ΦΑ). Η υλοποίηση της διασύνδεσης της Κύπρου με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας ενδέχεται να επιφέρει άμεσες μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και θα συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στην αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.

Στον τομέα των πετρελαιοειδών, προγραμματίζεται η απομάκρυνση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από τη Λάρνακα με προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις υγραερίου και η αποκρατικοποίηση της ΚΕΤΑΠ. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία από τον ΚΟΔΑΠ ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων για τη φύλαξη των εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων, αφού αυτό θα μειώσει το κόστος διατήρησης αποθεμάτων και θα δώσει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για άμεση χρησιμοποίηση των αποθεμάτων αυτών σε περίπτωση αιφνίδιας ενεργειακής κρίσης.

Δραστηριότητα 2: Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού

Οι υφιστάμενοι Κανόνες Αγοράς θα τύχουν τροποποίησης και θα υιοθετηθεί ένα νέο μοντέλο αγοράς το οποίο θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και θα διευκολύνει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Παράλληλα, θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία ώστε να συνάδει με το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς και να διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία των θεσμών που εμπλέκονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Δραστηριότητα 3: Εποπτεία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία στην Κυπριακή αγορά, θα πρέπει να διατίθενται πετρελαιοειδή εντός των νομοθετικά καθορισμένων προδιαγραφών, ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων και να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να προωθούνται ενεργειακά προϊόντα που να πληρούν τις νομοθετικά καθορισμένες προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού και να φέρουν την κατάλληλη ενεργειακή σήμανση, με στόχο την προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών και την προώθηση των ενεργειακά αποδοτικότερων προϊόντων.

2. Προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίηση των Εγχώριων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Υφιστάμενη Κατάσταση

Η έλλειψη μακροχρόνιας στρατηγικής για την προώθηση των ΑΠΕ σε συνδυασμό με τη μη έγκαιρη δρομολόγηση εφαρμογής μέτρων για την επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών περιορισμών που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό δίκτυο λόγω του απομονωμένου χαρακτήρα του, καθυστερούν και περιορίζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, με το ποσοστό της διείσδυσης να περιορίζεται στο 8,6% για το 2014, παρά τις πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες που υπάρχουν.

Για την αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων του ηλεκτρικού συστήματος και τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ μέσα στα πλαίσια θέσπισης μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής που θα καλύψει την περίοδο 2014-2030, το Υπουργείο προωθεί τη διενέργεια σχετικής μελέτης με τεχνική υποστήριξη από τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENA και το Joint Research Center (JRC) της Ε. Επιτροπής.

Ο εθνικός υποχρεωτικός στόχος για τις ΑΠΕ αφορά την αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς τους στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση του 2020 στο 13% και τη συνεισφορά τους στην τελική κατανάλωση στις μεταφορές στο 10%. Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων έχει καταρτιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2010-2020 και έχουν καθοριστεί τόσο τα μέτρα που απαιτούνται όσο και οι ενδεικτικοί ενδιάμεσοι στόχοι. Το πιο πάνω σχέδιο σήμερα βρίσκεται υπό αναθεώρηση, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στους τομείς των ΑΠΕ καθώς και οι νέες προκλήσεις, όπως η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα, η έλευση του ΦΑ καθώς και η πιθανή ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με άλλη χώρα.

Οι εθνικές υποχρεώσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτουν από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποχρεώσεις για λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό και κατά τη χρήση της ενέργειας, ενημέρωση των πολιτών και εκπαίδευση των επαγγελματιών ενέργειας. Όλες οι υποχρεώσεις της χώρας που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020 όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, περιγράφονται αναλυτικά στο 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση που υποβλήθηκε στην Ε. Επιτροπή τον Απρίλιο του 2014. Σημαντική είναι η ανάγκη που εντοπίζεται για καθορισμό εθνικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας την περίοδο 2020-2030, που να ποσοτικοποιεί το εθνικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας μετά το 2020 και να εντοπίζει τα οικονομικά αποδοτικότερα μέτρα αξιοποίησης του.

Ενέργειες/Δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1: Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

Καθορισμός μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2030 και υλοποίηση των εθνικών στόχων και νομοθετικών υποχρεώσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως αυτές περιγράφονται στο 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση και όπως απαιτούνται από Ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες.

Δραστηριότητα 2: Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Καθορισμός μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030, υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020 και περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με τον βέλτιστο οικονομικό τρόπο.

2018-07-17T21:07:54+03:0017 Ιουλίου, 2018|0 Comments