Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Επαγγελματικά Υποστατικά Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής

/, Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, Χωρίς κατηγορία/Επαγγελματικά Υποστατικά Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής

Επαγγελματικά Υποστατικά Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής

Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, κτιρίου ή υποστατικού εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, την άσκηση ενός επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης του υποστατικού για επαγγελματική δραστηριότητα από το οικείο Συμβούλιο του Δήμου ή της Κοινότητας εντός των ορίων των οποίων θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα.

Κριτήρια Επιλεξημότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει άδεια χρήσης του υποστατικού για επαγγελματική δραστηριότητα νοουμένου ότι το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

  • εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση ·
  • εξασφάλιση Πιστοποιητικού Έγκρισης για τα υποστατικά από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ·
  • ή / και αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η εκτέλεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιβάλλει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από διαφορετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο απαιτεί, ανάλογα με την περίπτωση και με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις αυτές ορίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την υποβολή του έντυπου της αίτησης, την παρουσίαση των εν λόγω εγγράφων, όπως: το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης εστίασης και ψυχαγωγίας που εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Υγειονομικό Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία όπου θα διεξάγεται η δραστηριότητα.

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δήμου / Κοινότητας , προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.Με την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει τα σχετικά τέλη, ανάλογα με το είδος του υποστατικού (βλέπε σχετικά έγγραφα), στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ανάλογα με την περίπτωση. Ο τρόπος πληρωμής εξαρτάται από τον οικείο Δήμο ή το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Η άδεια ισχύει για περίοδο έξι μηνών ή ενός έτους. Η ανανέωση της άδειας γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Υποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα αδειούχα πρόσωπα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου του 1985 (άρθρο 103) ή του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (άρθρο 85) και των σχετικών Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν να διενεργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα απογραφή των εγκαταστάσεων και της χρήσης τους, και, οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο να επιθεωρούν τις αδειούχες εγκαταστάσεις , προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έχουν τεθεί από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

2018-07-17T21:11:53+03:0017 Ιουλίου, 2018|0 Comments