Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Εγγραφή Φορολογουμένων

Εγγραφή Φορολογουμένων

Εγγραφή Φορολογουμένων Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ετήσια εισοδήματα τους υπερβαίνουν

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Φορολογίας και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα τους υπερβαίνουν τα €19500, ενώ όλες οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Φορολογίας και να εξασφαλίσουν Α.Φ.Τ. για νομικά πρόσωπα.

Φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι στην Κυπριακή Δημοκρατία για φορολογικούς σκοπούς, δηλ. άτομα που κατοικούν στην Κυπριακή Δημοκρατία για συνολική περίοδο ίση ή πέραν των 183 ημερών κατά το ίδιο φορολογικό έτος, υπόκεινται σε φόρο αναφορικά με το εισόδημα που κερδίζουν οπουδήποτε στον κόσμο. Το ίδιο και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Κύπρο για φορολογικούς σκοπούς, δηλ. εταιρείες των οποίων η διεύθυνση και ο έλεγχος ασκείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπόκεινται σε φορολογία για το εισόδημα που κερδίζουν οπουδήποτε στον κόσμο.

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς υπόκεινται σε φορολογία μόνο αναφορικά με το εισόδημα από Κυπριακές πηγές, αλλά δυνατόν να επιθυμούν να φορολογούνται ως εάν ήταν μόνιμοι κάτοικοι, νοουμένου ότι έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Διαδικασία Εγγραφής

Το έντυπο ‘Τ.Φ. 2001 – Εγγραφή Νέου Φορολογουμένου και
Απόκτηση Α.Φ.Μ.
‘, μπορεί να υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή νομικά πρόσωπα, είτε ταχυδρομικώς ή δια χειρός στο ΕΚΕ Κύπρου / Μονοθυριδική Πρόσβαση ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας (Άμεση Φορολογία). Οι λεπτομέρειες επαφής βρίσκονται στα σχετικά έντυπα. Στα ‘Σχετικά Έντυπα’ μπορείτε επίσης να βρείτε το έντυπο ‘Τ.Φ.2003 – Τροποποίηση Στοιχείων Φορολογουμένου‘ σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα στοιχεία σας ως φορολογούμενοι.

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ή του πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού, ή αποδεικτικό Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ξένης φορολογικής αρχής (στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου)·
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού συστάσεως, αντίγραφο του πιστοποιητικού διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου, αντίγραφο του πιστοποιητικού διευθυντών και γραμματέα, αντίγραφο του πιστοποιητικού μετόχων και αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού ή αντίγραφο του κωδικού φορολογικής ταυτότητας του κράτους μέλους εγκαθίδρυσης (στην περίπτωση Νομικού Προσώπου)·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εταίρων, Αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη διεύθυνση του γραφείου της Εταιρείας, Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής του Συνεταιρισμού, αντίγραφο της συμφωνίας Συνεταιρισμού (στην περίπτωση Συνεταιρισμού).

Ο Α.Φ.Τ. δίδεται εντός μιας ή δυο ημερών.

Υποχρεώσεις και Εποπτεία

Νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρήσεις (κέρδη ή οφέλη), μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιότητας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία και φήμη και πελατεία, οφείλουν όπως για κάθε φορολογικό έτος εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις σχετικά με τις συναλλαγές και εισπράξεις τους.

Αυτοτελώς εργαζόμενοι φορολογούμενοι, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70000 υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Εισοδήματος Αυτοτελώς Εργαζόμενου (Έντυπο Τ.Φ.1Α) και να καταβάλουν το σχετικό ποσό φόρου μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου φορολογικού έτους.

Αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις €70000 και Νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία με βάση τα οποία να ετοιμάζουν λογαριασμούς οι οποίοι να ελέγχονται από εγγεγραμμένους ελεγκτές και να υποβάλλουν Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτουμένου Προσώπου με Λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ.1Α acc) ή Δήλωση Εισοδήματος Φορολογίας Εταιρείας (Έντυπο Τ.Φ.4Α), αντίστοιχα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν το σχετικό φόρο χρησιμοποιώντας το Έντυπο αυτοφορολογίας (Έντυπο Ε.Πρ.158) για νομικά πρόσωπα και (Έντυπο Ε.Πρ.158 Αυτ) για αυτοτεργοτοδούμενους μέχρι 1 Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος.

Οι Εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν Έντυπο Δήλωσης Εργοδότη μέχρι την 30 Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους και Μηνιαία Κατάσταση Παρακρατήσεων Εργοδότη για το Φόρο και την/τις Εισφορές που παρακρατήθηκε από τους εργαζόμενους. Παρομοίως, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν Δήλωση Εισοδήματος Εργαζομένου μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους.

2018-07-17T21:18:50+03:0017 Ιουλίου, 2018|0 Comments