Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

/, Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, Χωρίς κατηγορία/Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κάθε εργαζόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αυτοτελώς εργαζόμενοι/ Εργοδοτούμενοι

Το έντυπο αίτησης εγγραφής μισθωτού/αυτοτελώς εργαζόμενου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή δια χειρός/ μέσω ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας παραθέτονται στα «σχετικά έγγραφα».

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού που εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.


Συνήθως ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων δίδεται εντός 1-2 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στην περίπτωση των εργοδοτουμένων, η εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων ανέρχεται στο 20,2% των ασφαλιστέων αποδοχών τους και καταβάλλεται σε αναλογία 7,8%, 7,8% και 4,6% από τον εργοδότη, τον εργοδοτούμενο και το κράτος, αντίστοιχα.

Ασφαλιστέες αποδοχές είναι το ποσό των αποδοχών του ασφαλισμένου αναφορικά με το οποίο είναι καταβλητέες οι εισφορές. Το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται κάθε έτος και αυξάνεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που οι αποδοχές υπερβαίνουν το μέγιστο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών, οι εισφορές πληρώνονται μόνο μέχρι το καθορισμένο ανώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών.

Στην περίπτωση των αυτοτελώς εργαζόμενων η εισφορά είναι 19,2% πάνω στο κατώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών (τεκμαρτό εισόδημα) αναλόγως της επαγγελματικής τους κατηγορίας. Από το ποσοστό του 19,2%, 14,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον αυτοτελώς εργαζόμενο και 4,6% από το κράτος. Ο αυτοτελώς εργαζόμενο έχει το δικαίωμα να επιλέξει υψηλότερο εισόδημα μέχρι το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών. Αν το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το κατώτατο ποσό της αντίστοιχης επαγγελματικής κατηγορίας τότε δικαιούται να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για το εισόδημα του ώστς να πληρώσει εισφορές πάνω στο πραγματικό του εισόδημα.

Εργοδότες

Το έντυπο αίτησης εγγραφής εργοδότη μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή δια χειρός/ μέσω ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται στα «σχετικά έγγραφα».

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού του εργοδότη·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης)·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συνεταίρων, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού (σε περίπτωση συνεταιρισμού)·
  • δήλωση Εγγραφής Εργοδότη για την απασχόληση μισθωτών.


Συνήθως ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη δίδεται σε 1-2 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Κάθε Εργοδότης πριν την έναρξη απασχόλησης μισθωτού, είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει και να παραδώσει στον κάθε μισθωτό το έντυπο,<Βεβαίωση Έναρξης Απασχόλησης>. Το ένα αντίτυπο της βεβαίωσης πρέπει να φυλάσσεται από τον εργοδότη και να είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση, το άλλο αποστέλλεται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντος καθορισμένης προθεσμίας και το τρίτο δίδεται στο μισθωτό.

Ο Εργοδότης έχει την ευθύνη να καταβάλλει εισφορές στα διάφορα Ταμεία (Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετήσιων Άδειλων μετ΄απολαβών, Τερματισμού Απασχολήσεως, Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής) για κάθε εργοδοτούμενό του, οι αποδοχές του οποίου ανέρχονται σε τουλάχιστον €2 ανά εβδομάδα στην περίπτωση που αμείβεται με την εβδομάδα ή €7 ανά μήνα, στην περίπτωση που αμείβεται με το μήνα. Ο εργοδότης μπορεί να μην πληρώσει εισφορές στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, αν έχει πάρει εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφορών. Ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει τις εισφορές του σε όλα τα Ταμεία το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί το μήνα για τον οποίο οφείλονται οι εισφορές.

2018-07-17T21:23:45+03:0017 Ιουλίου, 2018|0 Comments