Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Εγγραφή στον Φ.Π.Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

/, Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, Χωρίς κατηγορία/Εγγραφή στον Φ.Π.Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Εγγραφή στον Φ.Π.Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκαταστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο του ΦΠΑ, μέχρι το τέλος του μήνα,

 • αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των προηγούμενων 12 μηνών έχει υπερβεί τις €15.600·
 • ή οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που θα πραγματοποιήσει θα υπερβεί τις €15,600 εντός των επόμενων τριάντα ημερών. Σημειώνεται ότι ένα πρόσωπο που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί στο Μητρώο μπορεί να εγγραφεί εθελοντικά. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο φυλλάδιο «Εγγραφή στον ΦΠΑ».

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να έχουν υποχρέωση για εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ, αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών τις οποίες διεξάγουν στην Κυπριακή Δημοκρατία υπερβαίνει τις €15,600. Επίσης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Κύπρο, μπορούν να εγγραφούν εθελοντικά στο Μητρώο ΦΠΑ αν ασκούν φορολογητέες δραστηριότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο φυλλάδιο «Εγγραφή στον ΦΠΑ- Πρόσωπα μη εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία .

Διαδικασία Εγγραφής

Η αίτηση για εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Έντυπο Τ.Φ.2001) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου στο Γραφείο της Μονοθυριδικής Πρόσβασης ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας περιέχονται στα σχετικά έγγραφα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα:

 • αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενου·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης, αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου, αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα και αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων (σε περίπτωση εταιρείας)·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού (σε περίπτωση Συνεταιρισμού)·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας (σε περίπτωση εμπορικής επωνυμίας)·
 • έντυπο ΦΠΑ 102 για Εγγραφή Συνεταιρισμού στο Μητρώο ΦΠΑ (σε περίπτωση συνεταιρισμού)·
 • αντίγραφο απόδειξης ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διεξάγει φορολογητέες δραστηριότητες στην Κύπρο (π.χ αντίγραφο συμβολαίου, τιμολόγια σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας)·
 • ερωτηματολόγιο για την εγγραφή Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων στο Τμήμα Φορολογίας. στη Δημοκρατία (εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο των οποίων οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες διεξάγονται στο εξωτερικό).


Ο αριθμός εγγραφής στο Τμήμα Φορολογίας δίδεται εντός μίας ή δύο ημερών. Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται εντός 5- 10 ημερών.

Εάν ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση για εγγραφή, οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο ΦΠΑ για την υποχρέωσή του αυτή υποβάλλοντας την Αίτηση για Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Έντυπο Τ.Φ.2001) μέσω της διαδικτυακής πύλης PSCCyprusPortal ή δια χειρός/ ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, πριν την λήξη της περιόδου των τριάντα ημερών εντός της οποίας προκύπτει η υποχρέωση. Η εγγραφή ισχύει από την έναρξη της περιόδου αυτής.

Παράλειψη συμμόρφωσης υπόκειται σε επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα ή μέρος του μήνα καθυστέρησης, ή άρνησης ή παράλειψης.

Αποκτήσεις

Οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί αποκτήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση εγγραφής στο Τμήμα Φορολογίας:

 • αν στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, η συνολική αξία των αποκτήσεων του από όλα τα υπόλοιπα κράτη –μέλη κατά την περίοδο ενός έτους που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου υπερβαίνει το όριο των €10.251,61 ή
 • οποτεδήποτε υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των αποκτήσεων του προσώπου αυτού κατά τις επόμενες 30 ημέρες θα υπερβεί το όριο των €10.251,61.


Το έντυπο ΦΠΑ 106 μπορεί να υποβληθεί στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Διαφορετικά, παράλειψη γνωστοποίησης της υποχρέωσης για εγγραφή για αποκτήσεις επιφέρει χρηματική επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα καθυστέρησης ή άρνησης ή παράλειψης.

Σε περίπτωση που η αξία των αποκτήσεων οποιουδήποτε προσώπου δεν υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, έχει το δικαίωμα για εθελοντική εγγραφή.

Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στο πληροφοριακό φυλλάδιο «Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση»

Πωλήσεις από Απόσταση

Οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση (πωλήσεις από πρόσωπο σε άλλο Κράτος μέλος σε ιδιώτες στην Κύπρο) στην Κύπρο, έχει την υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς ΦΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία, αν κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, η αξία των πωλήσεων του από Απόσταση υπερβεί τις €35.000.

Επίσης, υπάρχει το δικαίωμα εθελοντικής εγγραφής όταν δεν υπερβαίνει κάποιος το όριο.

Πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση να εγγραφούν ή επιθυμούν να εγγραφούν εθελοντικά μπορούν να το πράξουν υποβάλλοντας το έντυπο ΦΠA 105 στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Παράλειψη συμμόρφωσης του προσώπου που έχει την υποχρέωση για εγγραφή επιφέρει χρηματική επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα της καθυστέρησης ή άρνησης ή παράλειψης.

Περισσότερες πληροφορίες για Πωλήσεις από Απόσταση μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Έντυπο «Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση»

Υποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα στον ΦΠΑ πρόσωπα έχουν την υποχρέωση, μεταξύ άλλων:

 • να υποβάλουν Φορολογικές Δηλώσεις ΦΠΑ και να πληρώσουν τον οφειλόμενο φόρο μέχρι την 10 ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το τέλος της φορολογικής τους δήλωσης·
 • να εκδίδουν φορολογικά τιμολόγια για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να εκδίδουν και παραδίδουν κατά το χρόνο της παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις Φ.Π.Α. σε οποιοδήποτε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο·
 • να τηρούν βιβλία και αρχεία τα οποία να διατηρούνται για περίοδο έξη (6) ετών μετά τη συμπλήρωση των καταχωρήσεων ή πράξεων που εγγράφονται σε αυτά, αναφορικά με όλες τις φορολογητέες παραδόσεις αγαθών / παροχής υπηρεσιών, κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και όλων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που γίνονται. Τα βιβλία και τα αρχεία πρέπει να τηρούνται ενημερωμένα με επαρκείς πληροφορίες και με τρόπο που να διευκολύνει τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, να τα χρησιμοποιήσουν για να υπολογίσουν το πληρωτέο ή επιστρεπτέο ποσό φόρου και να συμπληρώνουν τις φορολογικές δηλώσεις.


Ο Έφορος ΦΠΑ και οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί ΦΠΑ έχουν την εξουσία δυνάμει της περί Φ.Π.Α. Νομοθεσίας, να εισέρχονται και να επιθεωρούν υποστατικά, να ζητούν πληροφορίες και έγγραφα, ή να παίρνουν δείγματα αγαθών.

2018-07-17T21:21:14+03:0017 Ιουλίου, 2018|0 Comments