Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση

/, Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, Χωρίς κατηγορία/Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση.

Σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενων ή νομικών προσώπων, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι η αρμόδια αρχή για την πρώτη έκδοση και τις ανανεώσεις, στη συνέχεια, αδειών παραμονής και εργασίας που παραχωρούνται σε όλους τους μη Κύπριους που απασχολούνται από νομικά πρόσωπα στην Κύπρο. Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενεργεί σε διαβούλευση με άλλες αρμόδιες αρχές όπως ο Έφορος Εταιρειών, το Τμήμα Εργασίας και η Αστυνομία Κύπρου.

 • Απασχόληση πολιτών της ΕΕ

Πολίτες της ΕΕ μπορούν να εισέλθουν στην Δημοκρατία χωρίς συμβόλαιο εργασίας και να αναζητήσουν εργασία για περίοδο 4 μηνών πριν αποταθούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού κα Μετανάστευσης για την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής για Πολίτες της ΕΕ. 

Η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικογένειας του/της που είναι επίσης πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MEU1) πρέπει να υποβληθεί στο γραφείο του ΕΚΕ Κύπρου ή στον τοπικό Κλάδο του Τμήματος Μετανάστευσης της Αστυνομίας μαζί με:

 • το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο·
 • δύο φωτογραφίες διαβατηρίου·
 • επιβεβαίωση της απασχόλησης από τον εργοδότη ή πιστοποιητικό απασχόλησης σχετικά με την δραστηριότητα της απασχόλησης, ή πιστοποιητικό εγγραφής στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενου· και
 • τέλος €8,54 και €17,09 για κάθε μέλος της οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ.


Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

 • Απασχόληση πολιτών Τρίτων Χωρών

Υπήκοοι τρίτων χωρών και όλες οι εταιρείες ξένων συμφερόντων που επιθυμούν να εγγράψουν εταιρεία στην Κύπρο και να απασχολήσουν υπηκόους τρίτων χωρών οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής και εργασίας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Μερικές από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσουν είναι οι ακόλουθες:

 • η πλειονότητα των μετόχων της εταιρείας πρέπει να είναι αλλοδαποί μέτοχοι και σε περίπτωση μετόχων που οι τελικοί ιδιοκτήτες είναι ξένες εταιρείες, πρέπει να δηλωθούν για να εγκριθούν από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης·
 • σε περίπτωση που το ποσοστό ξένης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας είναι ίσο ή μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό αυτό πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €171.000 για να θεωρείται μια εταιρεία ως δικαιούχος.


Για το σύνολο απαιτήσεων καταλληλότητας της εταιρείας για απασχόληση πολιτών Τρίτων Χωρών παρακαλώ όπως συμβουλεύεστε το έγγραφο ‘BCS – Έγγραφα Ελέγχου Καταλληλότητας Εταιρείας’ στα ‘Σχετικά Έγγραφα’. 

Δικαιούχες εταιρείες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών στις ακόλουθες θέσεις. Οι εταιρείες δεν πρέπει να δεσμεύονται να απασχολήσουν υπηκόους τρίτων χωρών για όλες τις ακόλουθες θέσεις πριν εξασφαλίσουν Προσωρινή Άδεια Παραμονής και Εργασίας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης:

Α) Ανωτέρων Διευθυντών.
Β) Μέσου Διευθυντικού Προσωπικού.
Γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό.

Α) Ανώτεροι Διευθυντές

Ο ορισμός «Εκτελεστικοί Διευθυντές» περιλαμβάνει υπηκόους τρίτων χωρών που
είναι εγγεγραμμένοι ως:

 • Σύμβουλοι Διευθυντές ή Συνεταίροι (στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών)·
 • Γενικοί Διευθυντές των υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών αλλόδαπών εταιρειών·
 • Διευθυντές Τμημάτων.


Οι ελάχιστες αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για νεοδιοριζόμενους Ανώτερους Διευθυντές είναι €3.872 και άνω μηνιαίως, ποσό που δυνατό να προσαρμόζεται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη.
Ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων που επιτρέπονται στην κατηγορία αυτή είναι πέντε (5). Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για την απασχόληση πέραν των πέντε (5) προσώπων αν αυτό δικαιολογείται, ανάλογα με τα δεδομένα της λειτουργίας κάθε επιχείρησης*.

Β) Μεσοδιευθυντικό Προσωπικό, ανώτερα στελέχη και άλλο απαραίτητο προσωπικό 

Περιλαμβάνονται υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι:

 • Ανώτερο / Μεσοδιευθυντικό προσωπικό·
 • Άλλο διοικητικό, γραμματειακό ή τεχνικό προσωπικό.

Τονίζεται ότι οι αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για την κατηγορία αυτή ορίζονται μεταξύ €1936 – €3871 μηνιαίως. Τα ποσά δυνατό να προσαρμόζονται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη.

Ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων που επιτρέπονται στην κατηγορία αυτή είναι δέκα (10). Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για την απασχόληση πέραν των δέκα (10) προσώπων αν αυτό δικαιολογείται, ανάλογα με τα δεδομένα της λειτουργίας κάθε επιχείρησης*.

Γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό

 • όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες (Α) και (Β), ταξινομούνται στο υπόλοιπο προσωπικό υποστήριξης·
 • αναμένεται ότι οι εταιρείες θα απασχολούν Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κατάλληλοι Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες με τα απαιτούμενα προσόντα, μια εταιρεία μπορεί να απασχολήσει υπηκόους τρίτων χωρών στην κατηγορία αυτή.


Επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών χωρίς περιορισμό στον αριθμό τους, νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Τμήμα Εργασίας. Δεν απαιτείται έγκριση του Τμήματος Εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

*Για την υπέρβαση του ορίου του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θα πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης , στα οποία θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη η ανάγκη για εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερόμενη μισθοδοσία όπως επίσης:

 • τον κύκλο δραστηριοτήτων·
 • την αναλογία αλλοδαπών προς Κύπριους και πολίτες της Ε.Ε.·, και
 • το χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.


Τονίζεται ότι τα αιτήματα θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα άτομα, των οποίων η απασχόληση είναι απαραίτητη.

Οι ξένες εταιρείες μπορούν να αποταθούν σε ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας για την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού. Επί πλέον ντόπιο άνεργο προσωπικό μπορεί να εξευρεθεί μέσω του Τμήματος Εργασίας , ενώ προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξευρεθεί μέσω της EURES, της πύλης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης.

2018-07-17T20:55:01+03:0017 Ιουλίου, 2018|0 Comments