Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

/, Χωρίς κατηγορία/Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελούν έναν αποδοτικό τρόπο αξιοποίησης των πόρων που διατίθενται στα πλαίσια των διαφόρων αναπτυξιακών πολιτικών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων παρέχεται υποστήριξη για επενδύσεις και, γενικότερα, κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών μέσω δανείων, εγγυήσεων, επενδυτικού μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μηχανισμών ανάληψης κινδύνων σε συνδυασμό πιθανώς με τεχνική υποστήριξη, επιδοτήσεις επιτοκίου κοκ.

Πέραν των προφανών οφελών από τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης κονδυλίων με μακροπρόθεσμη προοπτική, έναντι του παραδοσιακού τρόπου στήριξης μέσω μη-επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία βοηθούν στην κινητοποίηση επιπρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών συν-επενδύσεων με σκοπό την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς. Οι δομές υλοποίησής τους περιλαμβάνουν πρόσθετη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, η οποία βοηθά στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διάθεσης δημόσιων πόρων. Επιπλέον, αυτά τα εργαλεία παρέχουν ποικιλία κινήτρων για καλύτερη απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής πειθαρχίας στο επίπεδο των υποστηριζόμενων έργων.

Χρηματοοικονομικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επενδύσεων τόσο κάτω από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), στο πλαίσιο των οποίων διαδραματίζουν διαχρονικά όλο και πιο σημαντικό ρόλο, όσο και με τη στήριξη άλλων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων. Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη και διάθεση χρηματοοικονομικών εργαλείων κάτω σχεδόν από όλα τα κύρια Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ (π.χ. Ορίζοντας 2020, LIFE, COSME, EaSI, Erasmus+) τα οποία συμβάλλουν μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία των εν λόγω Προγραμμάτων στην επίτευξη των στόχων των επιμέρους πολιτικών της ΕΕ, καλύπτοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες και κενά που εντοπίζονται στους αντίστοιχους τομείς (π.χ. Έρευνα και Καινοτομία, Περιβάλλον, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Εκπαίδευση κοκ).

Τόσο οι κυπριακές επιχειρήσεις όσο και άλλοι φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που διατίθεται μέσω των πιο πάνω εργαλείων, είτε μέσω ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε μέσω των αρμόδιων φορέων σε επίπεδο ΕΕ και κυρίως μέσω του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που διαχειρίζεται την πλειοψηφία των εν λόγω εργαλείων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους – στις δραστηριότητες του ομίλου ΕΤΕπ εντάσσονται οι μηχανισμοί που διαχειρίζεται τόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυπριακοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση η οποία διατίθεται μέσω ενδιάμεσων φορέων σε άλλα Κράτη Μέλη.

2018-07-15T08:57:47+03:0015 Ιουλίου, 2018|Tags: |0 Comments

Leave A Comment