Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου

/, Χωρίς κατηγορία/Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου

Η ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΤΕΚ στοχεύει στη διευκόλυνση και ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση μέσα από την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, που συμπεριλαμβάνουν μειωμένα επιτόκια, κατά το δυνατόν μειωμένες εγγυητικές απαιτήσεις, μακρά περίοδο αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.

Το ΤΕΚ χρηματοδοτείται από δάνειο ύψους €70εκατ. το οποίο εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την υπογραφή Χρηματοδοτικής Συμφωνίας το Δεκέμβριο του 2013, η οποία τροποποιήθηκε το Μάιο του 2017. Η διαχείριση του ΤΕΚ έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) με την υπογραφή Συμφωνίας Εξουσιοδότησης στις 17 Φεβρουαρίου 2014. Για σκοπούς εποπτείας της διαχείρισης του ΤΕΚ και διασφάλισης της συνέπειας των δραστηριοτήτων του ΤΕΚ προς τις πρόνοιες της Συμφωνίας Εξουσιοδότησης, έχει συσταθεί υπό τη ΓΔ ΕΠΣΑ, η Μονάδα ΤΕΚ, η οποία ενεργεί ως κεντρικό σημείο επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ του ΕΤαΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μονάδα ΤΕΚ υποστηρίζεται από την Καθοδηγητική Επιτροπή ΤΕΚ, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών και άλλων φορέων (ΓΔ ΕΠΣΑ, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου).

Τα προϊόντα του ΤΕΚ διατίθενται μέσω χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων οργανισμών (εμπορικές τράπεζες) που επιλέγονται μέσω διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγχρηματοδοτούν ποσοστό 50% κάθε δανείου, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται μέσα από την ισόποση συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα παραχωρείται στα πλαίσια του ΤΕΚ, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, το συνολικό διαθέσιμο ποσό προς τις ΜΜΕ. Οι τράπεζες μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΤΕΚ με την υπογραφή Επιχειρησιακών Συμφωνιών με το ΕΤαΕ. Στην πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος του ΤΕΚ θα παραχωρηθούν προς τις ΜΜΕ δάνεια τουλάχιστον ύψους €140 εκατ. Το μέγιστο ποσό του δανείου για κάθε επιχείρηση έχει καθοριστεί στα € 1,5 εκ. Το πρώτο προϊόν του ΤΕΚ είναι το αποκαλούμενο «χαρτοφυλάκιο επιμερισμού ρίσκου» (portfolio risk sharing loan). Επισημαίνεται ότι στους δικαιούχους των δανείων περιλαμβάνονται και ΜΜΕ του πρωτογενούς τομέα.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΕΚ, είναι η Τράπεζα Κύπρου και η Ancoria Bank Ltd . Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων που είναι διαθέσιμα για τις ΜΜΕ, μέσω της Τράπεζας Κύπρου, είναι €60 εκ. και μέσω της Ancoria πρόσθετα €10 εκ, τα οποία συμπληρώνονται με ισόποση οικονομική συνεισφορά της Κυπριακής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο προς ΜΜΕ να ανέρχεται στα €140 εκ.

 

2018-07-15T08:49:12+03:0015 Ιουλίου, 2018|Tags: |0 Comments

Leave A Comment