Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

/Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων2018-10-24T19:44:46+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Στεγαστικά - Επισκευαστικά - Αγορά Ακινήτου
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

H Lta Solutions Ltd σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ, ΜΜΕ), προσφέρει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και αναγκών κεφαλαίων κίνησης, με μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως και απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται χάρη στην υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση η οποία πληροί μεταξύ άλλων τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Αποτελεί μία ανεξάρτητη επιχείρηση με λιγότερους από 250 εργαζομένους σε ετήσια ενοποιημένη βάση και μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση, όπως ορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,

Δεν αποτελεί “προβληματική επιχείρηση” με την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών όσον αφορά στις Κρατικές Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων της 10 Οκτωβρίου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή / και αντικαθίσταται.

Έχει έδρα και λειτουργεί εντός της ελληνικής επικράτειας.

Οι επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τοµείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών. Ρητά εξαιρούνται όσοι τοµείς σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα µε:

 • Στον οπλισµό,
 • Στα τυχερά παιχνίδια,
 • Στον καπνό,
 • Στην αµιγή δραστηριότητα εργολαβίας οικοδοµών,
 • Δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ζώα για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς χωρίς επαρκείς εγγυήσεις τηρήσεως της σχετικής ευρωπαϊκής συνθήκης,
 • Τοµείς, οι δραστηριότητες των οποίων έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο που δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί ή να αντισταθµιστεί κατά το µεγαλύτερο µέρος του,
 • Τοµείς, η δραστηριότητά των οποίων είναι αμφιλεγόμενης ηθικής ή απαγορεύονται εκ του νόμου,
 • Αµιγώς χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (π.χ. εμπορία χρηματοοικονομικών εργαλείων, χρηματοδότηση εξαγοράς

Επιπροσθέτως, στο εν λόγω πρόγραμμα δεν δύναται να ενταχθούν:

 • (α) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί για να κατέχουν και να διαχειρίζονται γη και ακίνητα, εκτός εάν αυτά χρησιμοποιούνται από άλλη εμπορική επιχείρηση του ίδιου ομίλου, η οποία πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ
 • (β) “financial holding companies” (εταιρείες χρηματοοικονομικών συμμετοχών), ήτοι επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων περιορίζεται μόνο σε διαχείριση χαρτοφυλακίου ή/και επενδύσεων σε άλλες επιχειρήσεις, καθώς και εταιρίες leasing οι οποίες  σχετίζονται με έναν μοναδικό κατασκευαστή

Χρηµατοδότηση επενδύσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή δαπανών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη µιας µικροµεσαίας επιχειρήσεως, όπως:

Υλικά στοιχείαδηλαδή την αγορά, ανακαίνιση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Η αγορά γης κατ’ αρχήν αποκλείεται, εκτός αν είναι ζωτικής σημασίας για την επένδυση, ενώ η αγορά αγροτικών εκτάσεων αποκλείεται σε κάθε περίπτωση. 

Aυλα στοιχεία, όπως π.χ. δαπάνες άµεσα συνδεδεµένες µε έρευνα και ανάπτυξη, δηµιουργία ή ανάληψη δικτύων διανοµής, κατάθεση ή απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (δεν χρηματοδοτείται κόστος αποκτήσεως οιασδήποτε μορφής αδείας από δημόσια αρχή).
Δαπάνες για την ιδιοκτησιακή αλλαγή από τη προηγούμενη στην επόμενη γενιά µιας επιχειρήσεως εφόσον αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της οικονοµικής δραστηριότητας (και εφόσον ο αγοραστής και η πωλούµενη επιχείρηση είναι ΜΜΕ ή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως και το ποσό που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση της µεταβιβάσεως δεν υπερβαίνει το Ευρώ 1 εκατοµµύριο).

Κεφαλαίο κίνησης που απαιτείται για την καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξη µίας μικρομεσαίας επιχειρήσεως. Στο εν λόγω πλαίσιο, χρηματοδοτείται η αγορά πρώτων υλών, αποθεμάτων, λειτουργικές δαπάνες και λοιπές ανάγκες επιλέξιμες από την ΕΤΕπ

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια τα οποία εντάσσονται σε προγράμματα επιχορηγήσεως των Διαθρωτικών Ταμείων.

Ύψος και Διάρκεια Δανείου

Η χρηµατοδότηση µπορεί να αφορά σε επενδύσεις, των οποίων το κόστος κυµαίνεται από πολύ µικρά µεγέθη έως του ποσού Ευρώ 25 εκατ. καθώς και σε κεφάλαιο κινήσεως. Χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ µπορεί να ληφθεί για δάνεια µε διάρκεια κυµαινόµενη κατά κανόνα µεταξύ 2 και 8 ετών. Η διάρκεια του εκάστοτε δανείου εξαρτάται από τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής της χρηµατοδοτούµενης επενδύσεως, ενώ το ανώτατο ύψος της χρηµατοδοτήσεως από την ΕΤΕπ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα Ευρώ 12,5 εκατ. ανά δάνειο.
Οφέλη ένταξης στο πρόγραμμα

Μειωμένο κόστος χρηματοδότησης

 • Απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75.

Λοιπές προϋποθέσεις εντάξεως στο Πρόγραμμα

 • Το χρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο συνάδει με όλες τις απαιτήσεις  των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων*, καθώς και τα κριτήρια και τις προβλέψεις των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων**.
 • Το σύνολο του δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του συνολικού κόστους της επενδύσεως, συνυπολογιζομένης της τυχόν χρηματοδοτήσεως από Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τήρηση των κριτηρίων γεωγραφικής κατανομής που θέτει η ΕΤΕπ

Τήρηση σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας.

*Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ νοούνται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1080/2006 και υπ’ αριθμ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τον Κανονισμό του Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1083/2006.
** Επιχειρησιακά Προγράμματα νοούνται τα ακόλουθα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα:

 • (α) Μακεδονίας – Θράκης (άξονας 4 και 5)
 • (β) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (άξονας 6),
 • (γ) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου  (άξονας 8),
 • (δ) Αττικής (άξονας 3), και
 • (ε) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (άξονας 3).

Οι άνθρωποι της Lta Solutions Ltd Επαγγελματικός Σύμβουλος αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Προτείνει τις κατάλληλες χρηματοδοτικές επιλογές. Προσαρμόζετε τους όρους αποπληρωμής και το ποσό της δόσης ώστε να μην επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.