Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Χρηματοδοτικές λύσεις για την επιχείρησή μου

/Χρηματοδοτικές λύσεις για την επιχείρησή μου
Χρηματοδοτικές λύσεις για την επιχείρησή μου2020-09-09T19:22:48+03:00

Μεταποίηση-Εμπόριο-Υπηρεσίες-Τουρισμός

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan

Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Χρηματοδοτικές λύσεις για την επιχείρησή μου

Τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν σήμερα ολοκληρωμένα πακέτα για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών. Τέτοια προϊόντα είναι τα ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια και οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί. Στα ανοιχτά δάνεια οι τράπεζες δίνουν ένα πιστωτικό όριο στον πελάτη τους ως το οποίο μπορεί να δανείζεται. Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της οφειλής του, ενώ μπορεί να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη ως το όριο που του έχει χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται να επιστρέφει σε συγκεκριμένο διάστημα το κεφάλαιο που χρησιμοποίησε. Υπάρχουν τράπεζες που χρηματοδοτούν για κεφάλαιο κίνησης ποσοστό ως και το 100% του τζίρου της επιχείρησης και άλλες όπου το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 50% του τζίρου.

Δάνεια για την Επαγγελματική σας στέγη

Τα δάνεια επαγγελματικής στέγης μπορεί να χρηματοδοτήσουν μέχρι και το 100% της αξίας του ακινήτου και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 3 μέχρι 30 χρόνια ανάλογα με την τράπεζα και τον πελάτη, με επιτόκια που σήμερα (2004) κυμαίνονται από 5,50 ως 9,50% περίπου. Το τελικό επιτόκιο των δανείων αυτών προσαυξάνεται από την εισφορά του Ν. 128/75 κατά 0,6%. Για τους νέους επιχειρηματίες οι τράπεζες παρέχουν συνήθως περίοδο χάριτος μέχρι δύο χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να πληρώσουν μόνο τους τόκους ή μικρότερες δόσεις. Τα έξοδα δανείου που χρεώνουν οι τράπεζες συνήθως δεν ξεπερνούν το 1% του δανείου.

 • Αγοράστε, κτίστε, επεκτείνετε ή ανακαινίστε την επαγγελματική σας στέγη.
 • Μεγάλη περίοδος αποπληρωμής με ανταγωνιστικά επιτόκια.
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος στο κεφάλαιο μέχρι 24 μήνες.

Project Finance

 • Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε έργο.
 • Πρόγραμμα αποπληρωμής με βάση την ρευστότητα της επιχείρησης σας.
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος στο κεφάλαιο μέχρι 24 μήνες.

Δάνεια για πάγια περιουσιακά στοιχεία

 • Αντικαταστήστε τα παλιά ή αγοράστε νέα περιουσιακά στοιχεία και επεκτείνετε την υφιστάμενη επιχείρησή σας.
 • Λύσεις για επαγγελματικά οχήματα, μηχανήματα και πιο σύνθετες απαιτήσεις χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων.
 • Κατανείμετε το κόστος των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής τους.
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος στο κεφάλαιο μέχρι 24 μήνες.

Δάνεια για αγορά πάγιου εξοπλισμού

Τα δάνεια της μορφής αυτής χορηγούνται για την αγορά παγίου εξοπλισμού (έπιπλα, μηχανήματα κ.λπ.). Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων αυτών φτάνει τα 15 χρόνια με επιτόκιο το οποίο σήμερα (2005) κυμαίνεται από 6,25% μέχρι 10%. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει ολόκληρη την επένδυση της αγοράς του παγίου εξοπλισμού, ενώ η εκταμίευση μπορεί να γίνεται είτε εφ’ άπαξ, είτε σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των αγορών.

Εισαγωγής Εμπορευμάτων

Εάν δραστηριοποιήστε στον τομέα Εισαγωγών & Εξαγωγών, τότε μπορείτε να εξαλείψετε αχρείαστους κινδύνους μέσω των προϊόντων εμπορικής πίστωσης.

Ενισχύστε την πιστοληπτική σας ικανότητα.
Απαλείψτε τον κίνδυνο μη είσπραξης.
Εξασφαλίστε καλύτερους όρους συνεργασίας.

Επιδότηση επιτοκίου μέχρι 3,50%, με μέγιστη διάρκεια μέχρι 4 χρόνια

Για τα πρώτα δύο (2) χρόνια:

 • Μέχρι 3,50%

Για τον 3ο και 4ο χρόνο:

 • 2,00% για αυτοτελώς εργαζόμενους, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1,50% για μεγάλες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Δεν ασκούν μη επιλέξιμη δραστηριότητα
 • Δεν θεωρούνταν προβληματικές την 31.12.2019
 • Ήταν ενήμερες την 31.12.2019 ή κατά την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης
 • Δεν έχουν εμφανίσει προβληματική συναλλακτική συμπεριφορά σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ., πρώην ΕΤΕΑΝ) που είναι σε ισχύ ή έχουν λήξει (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες των 90 ημερών)
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης
 • Δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημόσιο οργανισμό.

Ποσό: Ύψος του δανείου που χορηγείται με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19

 • Έως το 25% του κύκλου εργασιών της χρήσης 2019 ή
 • Έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της χρήσης 2019

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί μετά από αιτιολόγηση και αξιολόγηση από την Τράπεζα ώστε να καλυφθούν ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης και για τους επόμενους 18 μήνες για τις μικρομεσαίες ή 12 μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων  δανείων/πιστωτικών ορίων, η χρηματοδότηση προγράμματος  καταβολής μερισμάτων  ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά προγράμματος:

 • Εγγύηση επί του ποσού του δανείου από την Ε.Α.Τ.
 • Δυνατότητα λήψης πρόσθετης εξασφάλισης επί του ποσού του δανείου

Διάρκεια / Αποπληρωμή:

 • Διάρκεια: έως 5 έτη
 • Τοκοχρεωλυτικό ή χρεολυτικό με μηνιαία ή τριμηνιαία δόση
 • Δυνατότητα περίοδος χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες

Προμήθεια εγγύησης:

 • Υφίσταται προμήθεια εγγύησης, η οποία αυξάνεται όσο αυξάνεται η διάρκεια του δανείου:
Διάρκεια 1 έτος  2 – 3 έτη 4 – 5 έτη
ΜΜΕ 0,25% 0,5% 1%
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,50% 1,0% 2,0%
 • Υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης της προμήθειας από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής το ποσό της προμήθειας που τυχόν επιχορηγήθηκε δεν αλλάζει ενώ τυχόν καταβληθείσα προμήθεια δεν επιστρέφεται.

Αίτηση
: Για να λάβετε δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στο https://www.ependyseis.gr/mis (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου – Ενεργό

Ξεκίνησε το πρόγραμμα «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» μέσω του οποίου προσφέρονται νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01).

Σκοπός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 που έχει συσταθεί, είναι η παροχή χρηματοδοτήσεων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας τους.

Ποσοστό Εγγύησης (Guarantee Rate)

Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο κεφαλαίου κίνησης θα ορίζεται σε 80%.

Ανώτατο ποσό δανείων κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου

‘Εως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους, κατά το έτος 2019.

Εσείς ξέρετε καλά την επιχείρηση σας – εμείς είμαστε γνώστες της επιχειρηματικής τραπεζικής!  θα σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε το μέλλον με σιγουριά, δίνοντας σας συμβουλές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης σας.  

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

ON LINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ