Δάνεια Χρηματοδοτήσεις

/Δάνεια Χρηματοδοτήσεις
Δάνεια Χρηματοδοτήσεις2018-07-22T09:52:09+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Επιχειρηματικά – Ναυτιλιακά δάνεια
Επαναχρηματοδότηση ίδιας επένδυσης σε ακίνητα της Κύπρου.
Αγορά ακινήτου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Χρηματοδότηση μέσω Εγγυητικών Επιστολών
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
Χρηματοοικονομικά Εργαλεία της αίτησης βάση πολιτικής κάθε ΣΠΙ
Άνοιγμα λογαριασμού Κυπριακής ή Ελληνικής εταιρείας.

Δάνεια Χρηματοδοτήσεις

Μέσα στο δύσκολο αυτό οικονομικό περιβάλλον που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, το γραφείο μας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Κύπρου αναλαμβάνει να εξετάσει την δυνατότητα λήψης δανείου για την επιχείρησή σας, και να προτείνει την καλύτερη δυνατή για σας λύση.

Έχοντας επίσης, βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε αγοράς, καθώς και τις ανάγκες του κάθε πελάτη της, επιλέγει τις καταλληλότερες χρηματοδοτικές λύσεις και εργαλεία, προσφέροντας της υπηρεσίες της με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.

Ο Ευρωπαικός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ ):

 • Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ για αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης
 • Αποσκοπεί στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε δανεισμό για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια δική τους επιχείρηση και μέσω αυτής να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
 • Η διαχείριση του Σχεδίου έχει αναληφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που εξειδικεύεται στην χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) για επιτρεπτούς τομείς:

 • Γενικά: Η χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Ειδικότερα: Αγορά, ανανέωση /αντικατάσταση /ανακαίνιση (renovation) ή επέκταση (extension) στοιχείων πάγιου ενεργητικού ( η αγορά γης είναι επιτρεπτή εάν θεωρείται απαραίτητη για την επένδυση)
 • Επενδύσεις σε στοιχεία άυλου ενεργητικού (π.χ. δαπάνες αναφορικά με έρευνα και ανάπτυξη – Research & Development)
 • Κεφάλαιο κίνησης και Έξοδα που σχετίζονται με την έναρξη λειτουργίας μίας επιχείρησης

Παραδείγματα Χρηματοδοτούμενων Έργων:

 • Κάλυψη μέρους εξόδων για αγορά χώρου εργασίας
 • Ανακαίνιση Καταστήματος
 • Αγορά εξοπλισμού / εργαλείων / μηχανημάτων / υπολογιστών
 • Αγορά εμπορικού οχήματος εταιρείας
 • Αγορά Λογισμικού
 • Αγορά Εμπορευμάτων
 • Έξοδα δημιουργίας Ιστοσελίδας
 • Κάλυψη εξόδων για εγγραφή νέας εταιρείας

Διαδικασία υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση:

 1. Υποβολή αιτήσεων στα ΣΠΙ
 2. Επεξήγηση επιχειρηματικού πλάνου
 3. Υποβολή παραστατικών
 4. Μηνιαία κατάσταση αποδοχών και εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον έλεγχο του αριθμού των υπαλλήλων
 5. Υποβολές ΦΠΑ του τελευταίου έτους με σκοπό τον έλεγχο του ετήσιου ισολογισμού
 6. Δήλωση δικαιούχου ότι δεν έτυχε άλλης χρηματοδότησης κάτω από το εν λόγω πρόγραμμα
 7. Αξιολόγηση της αίτησης βάση πολιτικής κάθε ΣΠΙ
 8. Ο έλεγχος του δικαιούχου γίνεται κατά τον χρόνο χορήγησης του δανείου

Συμπεράσματα:

 • Οι θεσμοί της ΕΕ ανταποκρινόμενοι στις συνθήκες της αγοράς ενίσχυσαν περισσότερο τις δράσεις τους με το σχέδιο και με σκοπό να στηρίξουν μεταξύ άλλων την νεανική επιχειρηματική πρωτοβουλία και να καταπολεμήσουν την ανεργία.
 • Το Συνεργατικό Κίνημα έρχεται συμπαραστάτης στην προσπάθεια ενίσχυσης των νέων.
 • Το σχέδιο αποτελεί εργαλείο για αύξηση των διαθέσιμων μικπροπιστώσεων και δημιουργία ευκαιριών για δημιουργία νέας ή επέκταση
  υφιστάμενης μικρο-επιχείρησης

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας:

 • Αναζητεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες μελετώντας παράλληλα το βαθμό αποτελεσματικότητάς τους στην συγκεκριμένη επιχείρηση ή οργανισμό.
 • Προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα τόσο κρατικών όσο και Ευρωπαϊκών ενισχύσεων και επιχορηγήσεων, ανάλογα πάντοτε με το είδος της επιχείρησης και την ανάγκη της για ανάπτυξη.
 • Εκπονεί σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που αναλαμβάνει, μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης και προτείνει λύσεις για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της επένδυσης.
 • Εκπονεί μελέτες επιχειρηματικών κινδύνων.
 • Παρακολουθεί τουλάχιστον για μία διετία, την αποτελεσματικότητα της επένδυσης προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις άμεσα, όταν αυτό απαιτηθεί.
 • Αναλαμβάνει ως επιτελικό προς τον επιχειρηματία όργανο, την πλήρη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρησης σε θέματα οικονομικού, χρηματοπιστωτικού ή και νομικού περιεχομένου.
Επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σας ενδιαφέρει,