Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR

/Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR2018-10-25T09:08:19+03:00

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR

1. Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός, για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Lta Solutions Ltd, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

Η Lta Solutions Ltd συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Διαχειρίζομαστε αυτά τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους  χωρίς την άδειά σας.

1. Για όλους τους Πελάτες μας:

 • Προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, email, σταθερό και κινητό τηλέφωνο.

2. Κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των προσφερόμενων ή παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί επιπλέον να συλλέγονται:

 • Στοιχεία για την οικονομική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάστασή σας, όπως επάγγελμα, αποδοχές, εκκαθαριστικό σημείωμα ή άλλα φορολογικά / εισοδηματικά στοιχεία (π.χ. φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9), εξαρτώμενα μέλη
 • Στοιχεία από τυχόν αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεών σας, όπως ακάλυπτες επιταγές, εκκρεμείς οφειλές σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις  και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγιάνσεως και πτωχεύσεως
 • Στοιχεία που αφορούν στην πιστοληπτική ικανότητά σας, όπως οφειλές δανείων και πιστωτικών καρτών
 • Δεδομένα πιστωτικής βαθμολογήσεως (credit profilingcredit scoring)
 • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling)
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία της (των) συμβάσεως (-εων) με την Εταιρία και τη χρήση των προϊόντων που σας έχουν χορηγηθεί.
 • Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα ή στον τομέα των ασφαλίσεων, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο ανοχής σας στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους σας
 • Στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, όπως ip address ή στοιχεία αναγνωρίσεως γεωγραφικής θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και την δημιουργία προφίλ Πελάτη
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεδομένα υγείας που αφορούν εσάς
 • Στοιχεία από τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο οι οποίες καταγράφονται  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.

Συλλέγουμε τα στοιχεία σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνοπτικά, τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μοιρασθείτε μαζί μας, από συμβάσεις και χρήση προϊόντων της Εταιρίας και της Lta Solutions Ltd, όπως επίσης από δημόσιες πηγές, με τη συγκατάθεσή σας ή βάσει του νομοθετικού πλαισίου.

 • Προσωπικά / δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας προέρχονται από στοιχεία που επιλέγετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές
 • Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας ή/και από άλλες προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και από το Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
 • Στοιχεία τυχόν αθετήσεως οικονομικών υποχρεώσεων, πιστοληπτικής ικανότητας και πιστωτικής βαθμολογήσεως από τα αρχεία (Συστήματα) της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., την Lta Solutions Ltd,
 • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling) που αφορούν στη λειτουργία της συμβάσεως και δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση και τις συμβάσεις προϊόντων της Lta Solutions Ltd, καθώς και  από το Σύστημα Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
 • Δεδομένα σχετικά με το επενδυτικό προφίλ σας, από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας και με την Lta Solutions Ltd
 • Στοιχεία ταυτότητας, συναλλακτικής συμπεριφοράς, ή θέσεως ή πλοηγήσεως στο διαδίκτυο, από συσκευές / εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή/και δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένωνsocial media και συνεργαζομένων με την Lta Solutions Ltd παρόχων υπηρεσιών (π.χ. Google)

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στους Πελάτες μας και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας γίνεται για:

α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας απέναντί σας σε σχέση με προϊόντα μας που έχετε ήδη ή για τα οποία έχετε υποβάλει αίτηση

β) Στην περίπτωση συμβάσεως, για την παραχώρηση χρήσεως πράγματος ή άλλης μορφής χρηματοδοτήσεως στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Εταιρίας:

 1. για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που είτε καλείται να αναλάβει η Εταιρία είτε έχει ήδη αναλάβει,
 2. για την παρακολούθηση της εξελίξεως της σχετικής συμβάσεως,

στ) Τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων

ζ)  Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας και την προστασία του συναλλακτικού κοινού, όπως π.χ., τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης κ.ο.κ.)

η) Την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας,  τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως και για να κατανοήσουμε το βαθμό ικανοποίησής σας από την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες μας. Επίσης, για να κατανοήσουμε επιθυμίες και ανάγκες σας για το σκοπό της εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της Εταιρίας

θ) Τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων προκειμένου να γίνει αποδεκτή η έκδοση από πλευράς των προμηθευτών/αγοραστών, προτιμολογίων/τιμολογίων επ’ ονόματι της Εταιρίας και η πληρωμή των ποσών που αναφέρονται σε αυτά σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους των προτιμολογίων/τιμολογίων.

LTA SOLUTIONS LIMITED

MARIA HOUSE, Αυλώνος 1,

1075 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο 0035 7991 27453

Email: info@ltasolutionsltd.com

Site: www.ltasolutionsltd.com

Έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων