Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Λύσεις leasing για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού επιχειρήσεων με επιλογές leasing εξοπλισμού, vendor leasing και green leasing.

/Λύσεις leasing για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού επιχειρήσεων με επιλογές leasing εξοπλισμού, vendor leasing και green leasing.
Λύσεις leasing για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού επιχειρήσεων με επιλογές leasing εξοπλισμού, vendor leasing και green leasing.2018-10-23T22:09:38+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Λύσεις leasing για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού επιχειρήσεων με επιλογές leasing εξοπλισμού, vendor leasing και green leasing.

Το leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) είναι διεθνής όρος και σημαίνει μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου από τον εκμισθωτή (lessor), σε ένα άλλο πρόσωπο το μισθωτή (lessee) έναντι ορισμένης αμοιβής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τη μορφή της μίσθωσης (lease).

Γενικότερα, το leasing είναι μία σύγχρονη μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση.

Στην Ελλάδα ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εισήχθη σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση με το νόμο 1665/86 εισήχθη το leasing κινητών που προορίζονται για την επαγγελματική χρήση του μισθωτή. Κατά τη δεύτερη φάση και με τους νόμους 2367/95 και 2682/99 ο θεσμός επεκτάθηκε και στο leasing των ακινήτων που προορίζονται επίσης για την επαγγελματική χρήση του μισθωτή.

ΜΟΡΦΕΣ LEASING
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing)

 • Πώληση και Επαναμίσθωση (Sale and Lease Back)

 • Χρηματοδοτική Μίσθωση με συνεργασία Προμηθευτών (Vendor Leasing)

 • Διασυνοριακή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Cross-border Leasing)

 • Κοινοπρακτική Μίσθωση (Syndicated Leasing)

 • Μοχλευμένη Μίσθωση (Leverage Leasing)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LEASING
 • Το leasing παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα για τον εκμισθωτή, το μισθωτή αλλά και την Εθνική Οικονομία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ
 • Χρηματοδότηση της συνολικής αξίας της επένδυσης εκ μέρους της εταιρείας leasing χωρίς να χρειάζεται καμία εκταμίευση και συμμετοχή του μισθωτή.

 • Τα φορολογικά και τα λοιπά κίνητρα που έχει εξασφαλίσει ο επενδυτής μέσω των αναπτυξιακών νόμων δεν θίγονται από τη συμμετοχή του leasing στην επένδυση.

 • Γρήγορες και απλές διαδικασίες.

 • Συνήθως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις όπως προσημειώσεις, υποθήκες κ.λ.π..

 • Χρηματοοικονομικός έλεγχος και προγραμματισμός δεδομένου ότι τα ποσά των μισθωμάτων είναι συνήθως προκαθορισμένα για όλη την περίοδο της σύμβασης.

 • Ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα καταβολής των μισθωμάτων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις των οποίων οι ταμειακές ροές παρουσιάζουν εποχικότητα.

 • Επίτευξη καλύτερων όρων πώλησης από τους προμηθευτές λόγω αγοράς τοις μετρητοίς.

 • Φορολογική έκπτωση του συνόλου των μισθωμάτων που, στις περισσότερες περιπτώσεις, συνδυάζεται με τη μικρότερη διάρκεια της σύμβασης από την (φορολογικά) ωφέλιμη ζωή του εξοπλισμού.

 • Αύξηση της ρευστότητας του μισθωτή δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα να πουλήσει στην εταιρεία leasing πάγια περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια να τα μισθώσει (sale and lease-back).

 • Προστασία της επιχείρησης από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού της (συμβάσεις με προμηθευτές για αντικατάσταση του εξοπλισμού, απόσβεση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης κ.λ.π.)

 • Πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης. Ο μισθωτής μπορεί να αποκτήσει κεφαλαιουχικό εξοπλισμό χωρίς να επιβαρύνει το πιστωτικό του όριο στις τράπεζες και χωρίς να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ LEASING)
 • Η Xρηματοδοτική Μίσθωση  είναι ένα δάνειο τακτής λήξης (ΔΤΛ) με περισσότερες εξασφαλίσεις. Επομένως η μίσθωση φέρει μικρότερο κίνδυνο για το χρηματοδοτικό ίδρυμα (εκμισθωτής), απ’ ότι ο τραπεζικός δανεισμός στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (δανειστής), δεδομένου ότι ο εκμισθωτής έχει την κυριότητα του παγίου περιουσιακού στοιχείου, σε αντίθεση με το δανειστή ο οποίος, σε περίπτωση κινδύνου, θα έχει να αντιμετωπίσει εκτός των άλλων δαπάνες και καθυστερήσεις προκειμένου να ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει χρηματοδοτήσει.

 • Η εταιρεία leasing, με τη χρηματοδοτική μίσθωση αποκτά ασφάλεια εμπράγματης φύσης, για το λόγο ότι στηρίζεται στο δικαίωμα κυριότητας, που αποτελεί υψηλό μέσο προστασίας της αλλά και ταυτόχρονα και σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα μέσα εμπράγματης ασφάλειας όπως υποθήκες ή προσημειώσεις για τα ακίνητα και σύσταση ενεχύρου για τα κινητά.

 • Το leasing σαν νέο προϊόν διευρύνει τον κύκλο της πελατείας της τράπεζας και προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας.