ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVFIN SME Guarantee Facility

/ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVFIN SME Guarantee Facility
ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVFIN SME Guarantee Facility2018-10-24T19:43:58+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Στεγαστικά - Επισκευαστικά - Αγορά Ακινήτου
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVFIN SME Guarantee Facility

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  καθώς και σε Μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως-Small MidCaps όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής, βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Προγράμματος/

Σκοπός χρηματοδοτήσεως

  • Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, για την κάλυψη δαπανών αποκτήσεως ή/και δημιουργίας παγίων περιουσιακών στοιχείων.
  • Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, για την κάλυψη αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Ύψος χρηματοδοτήσεως

  • Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 7.500.000.

Διάρκεια Εγγυήσεως

  • Η εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, παρέχεται έως δέκα (10) έτη.

Μορφές και Διάρκεια Χρηματοδοτήσεων

  • Επενδυτικό Δάνειο: Από 12 έως 120 μήνες
  • Κεφάλαιο Κινήσεως Αναπτυξιακού Σκοπού: Από 12 έως 72 μήνες
  • Κεφάλαιο Κινήσεως αποπληρωτέο στην λήξη: Από 12 έως 36 μήνες
  • Κεφάλαιο Κινήσεως – Αλληλόχρεος Λογαριασμός: Με 12μηνες ανακυκλήσεις  και δυνατότητα ετήσιας ανανεώσεως, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα τρία (3) έτη.

Διαθεσιμότητα Προγράμματος

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την  5.4.2019,  εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo Πρόγραμμα INNOVFIN SME Guarantee Facility, Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή του μηχανισμού εγγυήσεων “InnovFin SME Guarantee Facility”, με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” και τoυ Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.