Δράση ΤΕΠΙΧ Επιχειρηματική επανεκκίνηση

/Δράση ΤΕΠΙΧ Επιχειρηματική επανεκκίνηση
Δράση ΤΕΠΙΧ Επιχειρηματική επανεκκίνηση2018-10-24T19:49:01+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση του κεφαλαίου
Ανταγωνιστικότιτα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Στεγαστικά - Επισκευαστικά - Αγορά Ακινήτου
Επιχειρηματικά - Ναυτιλιακά - Βιομηχανικά - Ξενοδοχειακά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία

ΔΡΑΣΗ ΤΕΠΙΧ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΜΕΣ

Δικαιούχοι της Δράσεως

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)  ανεξαρτήτως σταδίου λειτουργίας (νεοσύστατες ή και υφιστάμενες), οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).

 • Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • Εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

Σκοπός δανείου*

 • Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, δύνανται να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής με μακροπρόθεσμο δάνειο και επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί  στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του  Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
 • Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως, για την κάλυψη:
 • Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά).
 • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών  υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος  κλπ).
 • *Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Ύψος δανείου

 • Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσεως, ανά επιχείρηση, ανέρχεται:
 • Για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, από €10.000 έως €800.000
 • Για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως, από €10.000 έως €300.000

 Διάρκεια δανείου

 • Επενδυτικό Δάνειο:  από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.
 • Κεφάλαιο Κινήσεως: έως 48 μήνες.

Επιτόκιο*

Παρέχεται προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο σχήμα της συνεπενδύσεως με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΤΕΠΙΧ.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%), η οποία επίσης εφαρμόζεται στο 1/2 του δανείου.

Τρόπος εξυπηρετήσεως

Παρέχεται ευελιξία αποπληρωμής με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό – παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

On line Αίτηση εκλεξιμότητας στον τραπεζικό δανεισμό: για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.