Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Γλωσσάριο στεγαστικών δανείων

/Γλωσσάριο στεγαστικών δανείων
Γλωσσάριο στεγαστικών δανείων2018-10-24T20:43:45+03:00

Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο

Στο Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου
Στην Αγορά Κατοικίας - Οικοπέδου
Γενικές Επισκευές – Ανακαίνιση
Στην Ανέγερση / Αποπεράτωση Ακινήτου
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Στον προσεκτικό υπολογισμό του συνολικού κόστους αγοράς/ανέγερσης/επισκευής αυτού.
Στο μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου.
Στην εύρεση του επιθυμητού ακινήτου.
Στα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου και στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Γλωσσάριο στεγαστικών δανείων

Η αίτηση με την οποία ένα φυσικό πρόσωπο ζητάει να χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για συγκεκριμένο σκοπό όπως η ,απόκτηση κύριας κατοικίας .

Το στάδιο που ακολουθεί την αίτηση παροχής στεγαστικού δανείου δεν είναι άλλο από την αξιολόγησή του Η απελευθέρωση της αγοράς . των δανείων και το σύνθετο των παρεχόμενων προϊόντων καθιστούν αναγκαστική την ύπαρξη ειδικών εγκριτικών κέντρων που λειτουργούν στις κεντρικές διευθύνσεις των τραπεζών. Προκειμένου η τράπεζα να αποφασίσει για το εάν θα αναλάβει το ρίσκο της χρηματοδότησης , εξετάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος αλλά και η συναλλακτική συμπεριφορά και , συνέπειά του μέσω του συστήματος Τειρεσίας ” ”. Στην περίπτωση που η πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος κριθεί ανεπαρκής η τράπεζα , ζητά την παροχή εγγύησης εκ μέρους ενός εγγυητή .

Δεν είναι λίγες οι τράπεζες που προσφέρουν στους δανειολήπτες τη δυνατότητα εξόφλησης παλαιών δανείων τους σταθερού επιτοκίου μέσω νέων με ευνοϊκότερους όρους Η διαδικασία αυτή συνήθως βαρύνεται με πρόστιμο . .

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει το δάνειο στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που το έχει χορηγήσει Ενδέχεται . ο δανειζόμενος να είναι παραπάνω από ένα άτομα .

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ο οποίος χορηγεί σε ένα φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων .

Ο πληθωρισμός απεικονίζει την αύξηση των τιμών στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην . Ελλάδα δημοσιεύεται κάθε μήνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία .

Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο δανειζόμενος να καταβάλλει στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με συγκεκριμένη συχνότητα π χ μηνιαίως προκειμένου να , ( . . ), εξοφλήσει το χορηγηθέν δάνειο Οι δόσεις του δανείου συνήθως είναι ισόποσες για όλη τη .διάρκεια έως την εξόφληση .

Συνήθως υπολογίζονται με βάση του λεγόμενο προοδευτικό σύστημα κατά το οποίο ο ” ”,τόκος που προέκυψε από μία περίοδο μεταφέρεται στο προς εξόφληση υπόλοιπο Η κάθε .δόση δανείου είθισται να αποτελείται από τα τυχόν έξοδα το κεφάλαιο και τους τόκους, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου Ευνόητο είναι ότι τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δεν ακολουθούν τις ενδεχόμενες μεταβολές των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του δανείου .

Το φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στην τράπεζα να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν έχει την ικανότητα να προχωρήσει στην αποπληρωμή .

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Η ΕΚΤ καθορίζει το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς που με τη σειρά του επηρεάζει τα επιτόκια και στις υπόλοιπες αγορές

Ο καταναλωτής πρέπει να ζητήσει από την τράπεζα με την οποία συνομιλεί πλήρη ενημέρωση για το ύψος των εξόδων εκτίμησης ακινήτου ελέγχου , προϋπολογισμού παρακολούθησης λογαριασμού προόδου εργασιών προσημείωσης , υποθηκοφυλακείου και φακέλου . ΕΠΙΤΟΚΙΟ : , (%), Το ποσοστό που εκφράζεται επί τις εκατό βάσει του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου Στα στεγαστικά δάνεια ο πελάτης καλείται να επιλέξει .
μεταξύ κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου .Τα κυμαινόμενα επιτόκια συνήθως είναι συνδεδεμένα με τα επιτόκια της ευρωζώνης έτσι ,ώστε αν αυτά κινηθούν ανοδικά κινείται ανοδικά και το οφειλόμενο υπόλοιπο Επαφίεται στην , κρίση του δανειολήπτη η επιλογή ανάμεσα στους δύο τύπους επιτοκίων .Εάν κρίνει ότι η περίοδος κατά την οποία ζητά δάνειο είναι περίοδος χαμηλών επιτοκίων ,πιθανότατα το κυμαινόμενο επιτόκιο να συμφέρει περισσότερο Σε αντίθετη περίπτωση ίσως .θα πρέπει να προτιμηθεί το σταθερό επιτόκιο Σε κάθε περίπτωση συνεννοηθείτε με την .τράπεζα της επιλογής σας .

1 2 Είναι το επιτόκιο για περίοδο μηνών που δημοσιεύεται από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε καθημερινή βάση και αναδημοσιεύεται στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο .

Κυμαινόμενη είναι η περίοδος ενός δανείου κατά την οποία το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δόσεων της περιόδου είναι κυμαινόμενο.

Είναι το επιτόκιο που αποτελείται από έναν δεδομένο δείκτη επιτοκίου για παράδειγμα μηνών και ένα περιθώριο για παράδειγμα , E u r i b o r 1 2 , , 2 %. Το κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του δείκτη επιτοκίου .

Η προεξόφληση που πραγματοποιείται για ποσό μικρότερο από το του κεφαλαίου που οφείλει ο δανειζόμενος 50 % .

Η προεξόφληση που πραγματοποιείται για ποσό μεγαλύτερο από το του κεφαλαίου που οφείλει ο δανειζόμενος 50 % .

Είναι το ποσό που προστίθεται στον δείκτη επιτοκίου για την τελική διαμόρφωση του κυμαινόμενου επιτοκίου .

H περίοδος εντός της οποίας ο δανειζόμενος θα πρέπει να καταβάλει στον δανειστή τράπεζα το κεφάλαιο και τους τόκους που αναλογούν ( ) .

Προσημείωση υποθήκης είναι η πρώτη σε τάξη προσημείωση υποθήκης που παραχωρείται από τον δανειζόμενο ή και τον εγγυητή υπέρ ( ) του δανειστή τράπεζα επί ορισμένου ακινήτου ή ορισμένων ακινήτων προς εξασφάλιση των ( ) απαιτήσεων που έχει η τράπεζα σύμφωνα με τη σύμβαση δανείου .

Η δυνατότητα που παρέχεται στον δανειζόμενο να εξοφλήσει πρόωρα το σύνολο ή μέρος της οφειλής του προς τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό .

Σταθερή είναι η περίοδος ενός δανείου κατά την οποία το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δόσεων είναι σταθερό .

​Είναι το επιτόκιο το οποίο δεν μεταβάλλεται για ορισμένη περίοδο

Η συμφωνία με την οποία ο δανειολήπτης παίρνει τα χρήματα Αποτελεί την πεμπτουσία της ανάληψης δανείου την οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ,
εξετάζει με πολλή προσοχή καθώς θα επηρεάζει την οικονομική κατάστασή του για τα , επόμενα χρόνια Σε άλλο σημείο του παρόντος ενθέτου αναφέρονται επιμέρους σημεία 20-40 . ( μιας σύμβασης που απαιτούν αυξημένη προσοχή ).ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ: Συνολικό ετήσιο
πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης είναι το ποσοστό που εκφράζεται επί τοις εκατό και (%) δηλώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης του δανείου για τον δανειζόμενο ( ) .

Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το τοκοχρεολυτικό σύστημα βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο ,δανειζόμενος έχει λάβει και τόκο που αναλογεί επί του κεφαλαίου .

Με τη σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος οι τράπεζες της χώρας αναγνώρισαν την ανάγκη για πρόσβαση σε ακριβή , δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς αφού κατέστη σαφές ότι τέτοιες πληροφορίες ,συμβάλλουν στην προστασία της πίστης και στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος και των ίδιων των συναλλασσομένων . Για τον σκοπό αυτό το σύνολο σχεδόν των ελληνικών τραπεζών ίδρυσε την εταιρεία , Τειρεσίας στην οποία και ανετέθη η ανάπτυξη και διαχείριση ενός αξιόπιστου αρχείου ,δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες