Τηλέφωνο .: 0035 7991 27453|info@ltasolutionsltd.com

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

/Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας
Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας2018-07-29T11:29:41+03:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Επιχειρηματικά – Ναυτιλιακά δάνεια
Επαναχρηματοδότηση ίδιας επένδυσης σε ακίνητα της Κύπρου.
Αγορά ακινήτου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Χρηματοδότηση μέσω Εγγυητικών Επιστολών
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
Χρηματοοικονομικά Εργαλεία της αίτησης βάση πολιτικής κάθε ΣΠΙ
Άνοιγμα λογαριασμού Κυπριακής ή Ελληνικής εταιρείας.

Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας LIMITED (Περιορισμένης Ευθύνης).

Οι διεθνείς εταιρείες μπορούν να συστήσουν εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες εταιρείες. Οι διοικητικές διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην μετεξέλιξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Κατωτέρω παρατίθεται κατάλογος διαδικασιών εγκαθίδρυσης επιχείρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • Διαμόρφωση χώρου γραφείων και υπηρεσιών εικονικού γραφείου.
 • Βοήθεια στην επιλογή κατάλληλων τοπικών εταίρων
 • Διαρρύθμιση υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 • Συνεργασία με το αναγνωρισμένο κυπριακό γραφείο των ορκωτών λογιστών Milgran & Touche
 • Στρατηγικοί χάρτες ροής μετρητών
 • Περιοδική οικονομική αξιολόγηση, Λογιστική, Συντήρηση Λογιστηρίου
 • Προετοιμασία των λογαριασμών διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων του τέλους του έτους.
 • Συγκριτικό προϋπολογισμό και δημοσιονομικό σύστημα ελέγχου
 • Αγορά και πώληση ήδη καταχωρημένων εταιρειών
 • Έλεγχος ονομασίας.
 • Εγγραφή του γραφείου στην Κύπρο.
 • Υποψήφιοι μέτοχοι
 • Υποψήφιοι διευθυντές
 • Παροχή γραμματέα εταιρείας
 • Προετοιμασία τεκμηρίωσης σχετικά με τις αλλαγές σε:
 • Διευθυντές και Μετόχους
 • Γραμματέας και έδρα
 • Όνομα εταιρείας
 • Μνημόνιο Εταιρειών και Καταστατικό
 • Εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο
 • Προετοιμασία μέσων μεταβίβασης μετοχών
 • Εκτύπωση True copies Πιστοποιητικά από τον Καταχωρητή Εταιρειών
 • Μετάφραση και Apostil Έγγραφα και Συμφωνίες
 • Προετοιμασία και συμπλήρωση ετήσιων επιστροφών
 • Προετοιμασία πρακτικών των συνεδριάσεων των διευθυντών και των μετόχων
 • Διοργάνωση διευκολύνσεων για τους διευθυντές και τις συνεδριάσεις των μετόχων
 • Το πακέτο περιλαμβάνει και  έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.
 • Συμβουλές για φορολογικά ζητήματα σχετικά με τη σύσταση διαφόρων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών σχέσεων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και εμπιστοσύνης.
 • Συμβουλές σχετικά με θέματα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Βοήθεια στην καταχώρηση ΦΠΑ στην Κύπρο.
 • Υπολογισμός ΦΠΑ και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ.
 • Πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Προετοιμασία της φορολογικής δήλωσης.
 • Υποβολή και διατήρηση φορολογικών δηλώσεων.
 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση πιστωτικών καρτών και παροχή υπηρεσιών web banking στην τράπεζα της επιλογής σας.
 • Ημερήσια διαχείριση των επικοινωνιών.
 • Παροχή υπηρεσιών υπογραφής, υπό συνθήκες.
 • Διαχείρηση μετρητών
 • Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών
 • Διαπραγμάτευση για τους καλύτερους τραπεζικούς όρους όσον αφορά καταθέσεις, δάνεια και άλλες διευκολύνσεις.

Εγγραφή Επιχείρησης Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές οντότητες ή επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία

Αρχικά, εκτός από την περίπτωση εγκαθίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί Αίτηση για ‘Έγκριση Ονόματος’ πρίν την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες οντότητες (Ιδιωτική Εταιρεία, Εμπορική Επωνυμία κλπ.). Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος υποβάλλεται δια χειρός ή δια ταχυδρομείου στη Μονοθυριδική Πρόσβαση /ΕΚΕ Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με την καταβολή τέλους €10,00 ή €30,00 (παρακαλώ σημειώστε ότι το τέλος εφαρμόζεται για κάθε μια επιλογή ονόματος και όχι για κάθε αίτηση) βάσει της διαδικασίας επίσπευσης (πληρωτέου τοις μετρητοίς, με επιταγή ή μέσω τραπεζικής εντολής). Σημειώνεται ότι η Μονοθυριδική δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης. 

Έγκριση ονόματος

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για έγκριση ονόματος μπορούν να υποβληθούν και μέσω διαδικτύου.

Η έγκριση του ονόματος εξετάζεται εντός ενός μηνός ή εντός μίας ή δύο εργασίμων ημερών σύμφωνα με τη διαδικασία επίσπευσης. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων για την εξέταση ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου.

Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης τότε πρέπει να υποβάλλεται πρόσθετα το ‘Συνοδευτικό Έντυπο για την Αίτηση Έγκρισης Ονόματος.

Εταιρείες Ο Περί Εταιρειών Νόμος (όπως τροποποιήθηκε) προβλέπει δύο κατηγορίες εταιρειών:

 • Ιδιωτική εταιρεία, που έχει ένα ή περισσότερα ιδρυτικά μέλη, και της οποίας ο αριθμός των μετόχων περιορίζεται στους 50, δεν μπορεί να προσφέρει μετοχές στο κοινό και το δικαίωμα μεταβίβασης περιορίζεται·
 • Δημόσια Εταιρεία, που απαιτεί τουλάχιστον επτά μέλη, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα να απευθύνει πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για την αγορά μετοχών.
Εγγραφή μιας εταιρείας

Για να γίνει δυνατή η εγγραφή μιας εταιρείας τα ακόλουθα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν με το χέρι, μέσω διαδικτύου , μέσω εγγεγραμμένου δικηγόρου στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • Κατά Νόμο Δήλωση Συμμόρφωσης (ΗΕ1, απαιτείται ένορκος δήλωση του δικηγόρου και υπογραφή από τον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου)·
 • Κοινοποίηση της Διεύθυνσης του Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρείας (ΗΕ2)·
 • Στοιχεία σε σχέση με τους Πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς (ΗΕ3)·
 • Κατάλογος προσώπων που συγκατατίθενται να ενεργούν σαν διευθυντές δημόσιας εταιρείας (ΗΕ 5, σε περίπτωση εγγραφής Δημόσιας Εταιρείας)·
 • Πρωτότυπο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό (πρέπει δια νόμου να συντάσσονται από εγκεκριμένο δικηγόρο)·
 • Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας (εφαρμόζεται μόνο για υποβολή αίτησης στην Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης·
 • Τέλος €105,00, συν εισφορά 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου συν €60,00 για την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή).
Πιστοποιητικό Συστάσεως

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής λαμβάνετε το «Πιστοποιητικό Συστάσεως». Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των €220,00 εκδίδονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα της εταιρείας:
(1) Πιστοποιητικό Μετόχων·
(2) Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα·
(3) Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
(4) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού της Εταιρείας·
(5) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο για την εγγραφή εταιρείας. Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός ή 2 με 5 εργασίμων ημερών με τη διαδικασία επίσπευσης ή εντός 3 εργάσιμων ημερών με την ηλεκτρονική καταχώρηση εντύπων από την ημερομηνία που υποβάλλονται τα αναγκαία έγγραφα.

Μεταφορά έδρας εταιρείας

Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε χώρα μπορούν να μεταφέρουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, νοουμένου ότι η νομοθεσία της χώρας προέλευσης επιτρέπει τέτοια μεταφορά. Επίσης, πρέπει το Καταστατικό της εταιρείας να προνοεί τη δυνατότητα συνέχισης υπό το νομικό καθεστώς άλλης εγκεκριμένης χώρας ή δικαιοδοσίας.

Για να γίνει εφικτή η μεταφορά τα ακόλουθα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν δια χειρός ή ταχυδρομείου, αφού επικυρωθούν από εγγεγραμμένο δικηγόρο στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

 • Αίτηση Αλλοδαπής Εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία (ΜΕ1)·
 • Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας (ΜΕΑ)·
 • Τέλος €120,00 , συν €20.00 για την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για την επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή.

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) με επτά (7) εργάσιμων ημερών με την διαδικασία επίσπευσης ή εντός δεκαπέντε (15) με είκοσι (20) ημερών με κανονική διαδικασία από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση. 

Συνεταιρισμοί

Οι συνεταιρισμοί εγγράφονται δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Υπάρχουν δύο είδη συνεταιρισμών:

 • Ομόρρυθμη Εταιρεία: Ο κάθε ένας από τους εταίρους ευθύνεται ατομικά, αλληλέγγυα και απεριόριστα για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένων όλων των χρεών και υποχρεώσεων της εταιρείας που δημιουργήθηκαν ενώ ήταν εταίρος·
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Ένας ή περισσότεροι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται ατομικά και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και ένας ή περισσότεροι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της συνεισφοράς τους στον συνεταιρισμό.

Το έντυπο Εγγραφής Συνεταιρισμού (Σ1) υποβάλλεται δια χειρός ή ταχυδρομείου στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη μαζί με τέλος €120,00 συν προαιρετικό τέλος €40,00 για την επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή μέσω τραπεζικής εντολής). Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των €20,00 με κανονική διαδικασία ή €40,00 με διαδικασία επίσπευσης εκδίδεται πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού. Σημειωτέο ότι η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης και το Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας πρέπει απαραιτήτως να συνοδέυει την αίτηση.

Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός (1) μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή εντός μίας (1) εβδομάδας (μεταξύ δύο (2) με πέντε (5) εργάσιμων ημερών) με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Εμπορική Επωνυμία

Οι εμπορικές επωνυμίες εγγράφονται δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.

Η αίτηση για εγγραφή εμπορικής επωνυμίας (έντυπο ΕΕ1) υποβάλλεται δια χειρός ή ταχυδρομείου στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη μαζί με τέλος €80,00 συν προαιρετικό τέλος €40,00 για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα με μετρητά, ή επιταγή ή τραπεζική εντολή). Σημειωτέο ότι η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης και το Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας πρέπει απαραιτήτως να συνοδέυει την αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή εντός μίας εβδομάδας με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Ευρωπαϊκή Εταιρεία

Η εγγραφή μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου. Κύριος σκοπός είναι να επιτρέψει σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σε διαφορετικά κράτη μέλη να συγχωνευθούν ή να συστήσουν μητρική εταιρεία ή κοινή θυγατρική, αποφεύγοντας τους νομικούς και πρακτικούς περιορισμούς λόγω της ύπαρξης διαφορετικών νομικών συστημάτων.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν, δια χειρός ή ταχυδρομείου, στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη:

Σε περίπτωση Σύστασης Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Societas Europaea SΕ) δια συγχωνεύσεως:

 • Έντυπο Σύστασης SE δια συγχωνεύσεως (ΕΔ1)·
 • Χάρτης του καταστατικού ή ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Αντίγραφο της απόφασης του Δικαστηρίου που πιστοποιεί ότι οι πρόνοιες του άρθρου 26 του Κανονισμού ΕΚ Αρ 2157/2001 έχουν ικανοποιηθεί·
 • Τέλος €105,00 , συν 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, συν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή €20,00 σε περίπτωση συγχωνεύσεως δια εξαγοράς.

Σε περίπτωση σύστασης μητρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ:

 • Έντυπο Σύστασης Μητρικής SΕ (ΕΔ2) μαζί με·
 • Χάρτη του καταστατικού ή ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Έγγραφη έκθεση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 32(4) του Κανονισμού ΕΚ 2157/2001·
 • Αντίγραφο του ψηφίσματος που εγκρίνει το σχέδιο σύστασης της SΕ του άρθρου 32(6)·
 • Σχέδιο Σύστασης των Εταιρειών ή SΕ οι οποίες προωθούν τη σύσταση της μητρικής SΕ (ΕΔ 2Ι) μαζί με αντίγραφο του σχεδίου των όρων της σύστασης·
 • Έντυπο ειδοποίησης ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη σύσταση μητρικής SΕ από Ημεδαπή Εταιρεία ή SΕ (ΕΔ2ΙΙ)·
 • Τέλος €105,00 , συν 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, σύν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή σε κάθε άλλη περίπτωση €20,00 για κάθε έγγραφο που υποβάλλεται.

Σε περίπτωση σύστασης Θυγατρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ:

 • Έντυπο Σύστασης Θυγατρικής SΕ (ΕΔ3)·
 • Χάρτης του καταστατικού ή το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Τέλος €105,00 , συν εισφορά 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, συν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή σε κάθε άλλη περίπτωση €20,00 για κάθε έγγραφο που υποβάλλεται.

Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή 3-4 εργάσιμων ημερών με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας

Ένα υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας δεν αποτελεί νομική οντότητα διαφορετική από εκείνη της ιδρυτικής εταιρείας.

Αλλοδαπές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό μπορούν να εγκαθιδρύσουν υποκατάστημα στην Κύπρο, νοουμένου ότι υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη εντός τριάντα (30) ημερών από την εγκαθίδρυσή τους. Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα πρέπει να έχει το ίδιο όνομα όπως η μητρική εταιρεία.

Τα ακόλουθα έγγραφα, που πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να υποβληθούν, δια χειρός ή ταχυδρομείου, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

 • Κατάλογος εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από αλλοδαπή εταιρεία (ΑΕ1)·
 • Κατάλογος και στοιχεία σε σχέση με τους πρώτους διευθυντές και γραμματείς της αλλοδαπής εταιρείας (ΑΕ2)·
 • Στοιχεία σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα από την αλλοδαπή εταιρεία πρόσωπα, που διαμένουν στην Κύπρο (ΑΕ3)·
 • Γραπτή δήλωση που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που δείχνει: (1) το όνομα και το νομικό καθεστώς της εταιρείας, (2) τον αριθμό εγγραφής, (3) το εγγεγραμμένο γραφείο, (4) την έδρα της εταιρείας στην Κύπρο, (5) τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε η εταιρεία, (6) το εκδοθέν και ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο·
 • Στοιχεία σχετικά με τη διάλυση της αλλοδαπής εταιρείας, τον διορισμό, τα ατομικά στοιχεία και τις εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και τη διεκπεραίωση της εκκαθαρίσεως, πτωχεύσεως, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας, στην οποία υπόκειται η αλλοδαπή εταιρεια·
 • Όταν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία μη Κράτους Μέλους της ΕΕ, στοιχεία για το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία·
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του χάρτη του καταστατικού ή άλλου ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας σε επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας (με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε αντίθετη περίπτωση). Η πιστοποίηση πρέπει να γίνει (1) από Κυβερνητικό αξιωματούχο στη φύλαξη του οποίου βρίσκεται το πρωτότυπο (2) από συμβολαιογράφο (3) από αξιωματούχο της εταιρείας ενώπιον προσώπου με εξουσία να αποδέχεται ένορκες δηλώσεις·
 • Τέλος €300,00, συν €80,00 για τα συνοδευτικά έγγραφα, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για διαδικασία επίσπευσης (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Παράλληλα, οι αιτήσεις για έγραφή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας μπορούν να υποβληθούν και μέσω διαδικτύου.

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση ;

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κάθε πρόσωπο που απασχολείται επικερδώς στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως μισθωτός ή ως αυτοτελώς εργαζόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, κάθε εργοδότης πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών ;
Εγγραφή στον Φ.Π.Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκαταστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο του ΦΠΑ ;
Εγγραφή Φορολογουμένων Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ετήσια εισοδήματα τους υπερβαίνουν;

Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης;

Άδεια Οικοδομής Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει ή αλλάξει κάποιος τη χρήση υποστατικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για τη μετατροπή των υποστατικών καθώς και για οικοδομικά/κατασκευαστικά έργα, πρέπει να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής;
Επαγγελματικά Υποστατικά Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, κτιρίου ή υποστατικού εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, την άσκηση ενός επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης του υποστατικού;
Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και διατυπώσεις;
Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις και Κίνητρα για επενδύσεις στην Κύπρο Εν όψει του αυξανόμενου και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση έχει πάρει αρκετά μέτρα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, τόσο στη διεθνή όσο και στην τοπική αγορά με σκοπό να επιτύχει σταθερή και αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας μελετήσει σε βάθος τρόπους για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της οικονομίας, η Κυβέρνηση έχει εισαγάγει ένα πλαίσιο κινήτρων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εναρμόνισης με την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο γενικότερα.

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση, πρόβλημα ή πρόταση θέλετε να συζητήσουμε. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Οι άνθρωποι της Lta Solutions Ltd είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το γραφείο μας ως αξιολογημένος αντιπρόσωπος των τραπεζών παρέχει τη δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα της Κύπρου, σε οποιοδήποτε νόμισμα. Οι διατραπεζικές συναλλαγές γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς. Υπάρχει η δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, για άτομα ή εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου ή προέρχονται από το εξωτερικό. Μάθετε πιο κάτω ποιά σχετικά έγγραφα απαιτούνται για το άνοιγμα προσωπικού (κατοίκου εξωτερικού) τραπεζικού λογιαριασμού ή άνοιγμα λογιαριασμού Κυπριακής ή Ελληνικής εταιρείας.

Τρόποι χρηματοδότησης.

 • Επιχειρηματικά – Ναυτιλιακά δάνεια
 • Χρηματοδότηση μέσω Εγγυητικών Επιστολών
 • Αγορά ακινήτου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Επαναχρηματοδότηση ίδιας επένδυσης σε ακίνητα της Κύπρου.

Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων. Η αίτηση χρηματοδότησης γίνεται αφότου η τράπεζα γνωρίσει τη συναλλακτική συμπεριφορά του εκάστοτε πελάτη. Η γνωριμία του πελάτη με την τράπεζα γίνεται μέσω της δημιουργίας επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και τις κινήσεις αυτού.

Δάνεια: Πόσα δίνουν Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς

7 Φεβρουαρίου, 2022|0 Comments

Ανοίγουν το «πουγκί» οι Τράπεζες! 8 δισ. σε νέα δάνεια το 2022. Δείτε αναλυτικά πόσα θα δώσουν… Η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες τράπεζες, οι οποίες στοχεύουν [...]

Τράπεζες: Ανοίγει η κάνουλα στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων

6 Φεβρουαρίου, 2022|0 Comments

Τράπεζες: Ανοίγει η κάνουλα στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων Ιστορικά χαμηλά επιτόκια δανεισμού πέτυχαν οι επιχειρήσεις και δανειολήπτες από τις τράπεζες που δανείστηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021. Κατάφεραν να βρουν μάλιστα σε μερικές κατηγορίες [...]

Δάνεια σε αγρότες από 3.000 έως 25.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου

24 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνει η νέα ΚΑΠ 2023-2027 προς τους αγρότες, με δυνατότητα πρόσβασεις σε δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ που έχουν στόχο την τόνωση της ρευστότητας. Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα υλοποιηθεί είτε [...]

Ζεσταίνεται η μηχανή των στεγαστικών δανείων – Ζήτηση και εκταμιεύσεις

13 Απριλίου, 2021|0 Comments

Ανεβάζει στροφές η αγορά των στεγαστικών δανείων, κόντρα στην πανδημία, με τη ζήτηση από ενδιαφερόμενους για αγορά κατοικίας να αυξάνεται, παρά την κρίση. Ειδική αναφορά στο θέμα κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεση [...]

Με έκπτωση στο επιτόκιο ως 0,80% τα στεγαστικά των ακινήτων υψηλής ενεργειακής κατηγορίας

9 Μαρτίου, 2021|0 Comments

Επιβράβευση στους δανειολήπτες που επιλέγουν να αγοράσουν ή να χτίσουν σπίτια υψηλής ενεργειακής κατηγορίας, προσφέρουν πλέον οι τράπεζες στη στεγαστική πίστη. Ειδικότερα, 4 ελληνικές τράπεζες παρέχουν έκπτωση στο επιτόκιο του δανείου που μπορεί να [...]